ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 12-1-1940

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΑΝΗΣΥΧΙΑ: Η νεωτέρα είδησις ότι η αμερικανική Κυβέρνησις σκέπτεται να ναυπηγήσει πολλά καταδρομικά τα οποία από απόψεως χωρητικότητος, εξοπλισμού, ταχύτητος και ακτίνος ενεργείας θα υπερβαίνωσι τα καταδρομικά των άλλων στόλων, προεκάλεσε την έκφρασιν ανησυχίας του εκπροσώπου του ιαπωνικού υπουργείου Ναυτικών. [...]

ΚΑΤΕΥΝΑΣΜΟΣ: [...] Ο κ. Εδουάρδος Ερριώ, ο οποίος επανεξελέγη πρόεδρος της Βουλής, ανήλθεν εις την προεδρικήν έδραν και εκήρυξε την έναρξιν της συνεδριάσεως. [...] «Ο σκοπός μας συνίσταται εις τα εξής: Να εξασφαλίσωμεν το δικαίωμα ζωής εις έκαστον Εθνος και να τελειώνωμεν με τον ανταγωνισμόν των υπερεξοπλισμών. Να μην περιμένωμεν, διά την πραγματοποίησιν του έργου τούτου, όπως επέλθη η εποχή κατά την οποίαν οι λαοί, απομακρυνόμενοι του πολέμου, λησμονήσουν τας φρικαλεότητάς του, αλλά να εξασφαλίσωμεν το ταχύτερον δυνατόν εις τα Εθνη τον κατευνασμόν εκείνον, ο οποίος θα είναι αναγκαίος εις αυτά, κατόπιν των τρομακτικών υπερβολών των δαπανών του. [...] Η Γαλλία δεν θέλει να αναθρέψη τας νέας γενεάς των τέκνων της διά να τας οδηγή κάθε είκοσι χρόνια εις το πεδίον της μάχης».

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ: Ολόκληρος ο πρωινός Τύπος αναγγέλλει εις τας πρώτας αυτού σελίδας την είδησιν την σχετικήν με την σύγκλησιν εις Βελιγράδιον [...] του Μονίμου Συμβουλίου της Βαλκανικής Συνεννοήσεως. Η «Βρέμε» υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι διά την κοινήν γνώμην των βαλκανικών χωρών η σύνοδος αύτη των τεσσάρων υπουργών των Εξωτερικών ενέχει μεγάλην σημασίαν. Εφ’ όσον ο πόλεμος καταστρέφει την Ευρώπην, τα βαλκανικά κράτη συνέρχονται διά να εξετάσουν την κατάστασιν εν τη επιθυμία των να διατηρήσουν τα Βαλκάνια έξω της πολεμικής θυέλλης. 

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ