ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 20-2-1940

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΑΝΑΚΟΠΗ: Τα εξ Ελσίνκι καταφθάνοντα τηλεγραφήματα [...], αναφέροντα τα περί προσωρινής ανακοπής των σοβιετικών επιθέσεων εις τον ισθμόν της Καρελίας, ομιλούν περί μεγάλης φινλανδικής νίκης βορειοανατολικώς της λίμνης Λαντόγκα, καθ’ ην η 18η ρωσσική Μεραρχία απεδεκατίσθη και 18.000 Ρώσσοι εφονεύθησαν [φωτ.] ή συνελήφθησαν αιχμάλωτοι και ολόκληρον το πολεμικόν υλικόν της Μεραρχίας περιήλθεν εις τους Φινλανδούς. [...] η ρωσσική προέλασις εις το Βιιπούρι (Βίμποργκ) σημαίνει ότι η δεξιά πτέρυξ των Φινλανδών απωθήθη και εάν αι ρωσσικαί επιθέσεις εναντίον της αριστεράς πτέρυγος της φινλανδικής παρατάξεως βορειοανατολικώς της Λαντόγκα επετύγχανον, η στρατηγική θέσις των Φινλανδών θα ήτο άκρως κρίσιμος.

ΕΠΙΔΗΜΙΑ: Το αγγλικόν φορτηγόν «Θώρστον» εκ Γλασκώβης ηναγκάσθη χθες να προσεγγίση εις την πορτογαλικήν πρωτεύουσαν, λόγω σοβαράς και μεταδοτικής ασθενείας η οποία ενέσκηψεν εις τα μέλη του πληρώματός του. Σχεδόν όλα τα μέλη έχουν προσβληθή εκ της ασθενείας αυτής.

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ: Συνεπεία των τελευταίων χειμαρρωδών βροχών εσημειώθησαν εις τας Πάτρας και τα πέριξ πλημμύραι, αίτινες επέφερον πολλάς ζημίας. Εις τας συνοικίας Ταμπάχανα και Μαρούδα επλημμύρισαν πολλά υπόγεια, τα δε ύδατα του Διακονιάρη κατέκλυσαν σημαντικάς καλλιεργημένας εκτάσεις.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ