ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΝΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρόνια πριν... 25-7-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΧΙΤΛΕΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Η εθνική έκθεσις ζωγραφικής, γλυπτικής και γραφικών τεχνών […] έδωσεν εις τον Καγκελλάριον Χίτλερ μίαν νέαν ευκαιρίαν όπως εκθέση τας ιδέας του περί αισθητικής γενικώς και διά την θέσιν την οποίαν έχει λάβει το Τρίτον Ράιχ έναντι της συγχρόνου τεχνοτροπίας. […] Ο Χίτλερ εδήλωσεν ότι ο ιμπρεσσιονισμός, ο φουτουρισμός και όλαι αι εξωφρενικαί σχολαί αι οποίαι ανεφάνησαν κατά τα τελευταία έτη δεν έχουν θέσιν εις την εθνικοσοσιαλιστικήν Γερμανίαν.

ΕΚΑΤΟ ΤΑΞΙΔΙΑ: Η «Νορμανδία», το περίφημον γαλλικόν υπερωκεάνειον, επραγματοποίησε τον εκατοστόν διάπλουν του Ατλαντικού, αφ’ ότου ήρχισε προ τριών ετών και δύο μηνών την εκτέλεσιν της συγκοινωνίας Ευρώπης-Αμερικής. [...] Κατά το υπερτιετές διάστημα [...] ευρέθη επί 544 ημέρας εν πλω. Μετέφερεν εκατό επιβάτας. [...]

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ:  […] Ανεπτύχθη τας εβδομάδας αυτάς μία άλλη κίνησις της οποίας προΐσταται ο πασίγνωστος Γενικός Γραμματεύς της Εργατ. Συνομοσπονδίας κ. Ζουώ, αποσκοπούσα εις την δημιουργίαν κοινωνικής αναταραχής εν Γαλλία. […] Ενεφανίσθη εν νέον Κόμμα: το Σοσιαλιστικόν Κόμμα των Εργατών και Αγροτών. […] Εγεννήθη εκ του προσφάτου σχίσματος του επισήμου Σοσιαλιστικού Κόμματος […].

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ