Βιβλίο: Το άγνωστο ελληνικό μπάσκετ 1942-1979

Βιβλίο: Το άγνωστο ελληνικό μπάσκετ 1942-1979

Πώς και γι­α­τί το ελ­λη­νι­κό μπά­σκετ βρί­σκε­ται σή­με­ρα ανά­με­σα στις με­γά­λες πα­γκό­σμι­ες δυ­νά­μεις σε συλ­λο­γι­κό και εθνι­κό επί­πε­δο;

1' 18" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Το μπά­σκετ στο θυ­μι­κό των Ελ­λή­νων φι­λά­θλων είναι από­λυ­τα συν­δε­δε­μέ­νο με την κα­τά­κτη­ση του χρυ­σού Ευρω­πα­ϊ­κού Κυ­πέλ­λου το 1987 και του αση­μέ­νιου δύο χρό­νια αρ­γό­τε­ρα.

Ποι­ος από τους ση­με­ρι­νούς εκα­το­ντά­δες χι­λι­ά­δες φί­λους του αθλή­μα­τος θα μπο­ρού­σε να φα­ντα­στεί ότι στη δε­κα­ε­τία του ΄50 κερ­δί­ζα­με με άνε­ση τους Γι­ου­γκοσ­λά­βους; Ότι, πο­λύ νω­ρί­τε­ρα, η φτω­χή, μι­κρή και ολι­γά­ριθ­μη Ελ­λά­δα κέρ­δι­σε, χά­ρη στο μπά­σκετ, την πρώ­τη της δι­ε­θνή δι­ά­κρι­ση στην σκιά των Πυ­ρα­μί­δων;

Πώς επι­τεύ­χθη­κε αυτό το άλ­μα; Πώς και γι­α­τί το ελ­λη­νι­κό μπά­σκετ βρί­σκε­ται σή­με­ρα ανά­με­σα στις με­γά­λες πα­γκό­σμι­ες δυ­νά­μεις σε συλ­λο­γι­κό και εθνι­κό επί­πε­δο; Την απά­ντη­ση επι­δι­ώ­κει να δώ­σει με αυτό το δεύ­τε­ρο βι­βλίο του για την άγνω­στη πο­ρεία και εξέ­λι­ξη του ελ­λη­νι­κού μπά­σκετ ο δη­μο­σι­ογρά­φος Σω­τή­ρης Θε­ο­λο­γί­δης.

Όπως και το πρώ­το («Ιστο­ρί­ες μέ­σα από το Κα­λά­θι») το «Αγνωστο ελληνικό μπάσκετ» είναι το απο­τέ­λε­σμα πο­λύ­χρο­νης έρευ­νας που βα­σί­στη­κε στις μαρ­τυ­ρί­ες των πρω­τα­γω­νι­στών της πε­ρι­ό­δου 1942-1979, σε πλή­θος τεκ­μη­ρί­ων κα­θώς και στις προ­σω­πι­κές του εμπει­ρί­ες από την πλού­σια επαγ­γελ­μα­τι­κή του δι­α­δρο­μή. 

Οι συ­νε­ντεύ­ξεις παι­κτών, προ­πο­νη­τών και πα­ρα­γό­ντων, κά­θε πε­ρι­ό­δου, ανα­δει­κνύ­ο­νται με την κα­τα­γρα­φή όλων των δι­ε­θνών αγώ­νων και των συ­να­ντή­σε­ων σε κά­θε είδους πρω­τα­θλή­μα­τα. Το σύ­νο­λο της έρευ­νας, με τις συν­θέ­σεις και τους πό­ντους των παι­κτών, απο­τυ­πώ­νε­ται σε 264 σε­λί­δες και ανα­δει­κνύ­ε­ται με πε­ρισ­σό­τε­ρες από 250 σπά­νι­ες φω­το­γρα­φί­ες.

Ο Σω­τή­ρης Θε­ο­λο­γί­δης είναι δη­μο­σι­ο­γρά­φος, μέ­λος της ΕΣΗ­ΕΜΘ και του ΠΣΑΤ. Γεν­νή­θη­κε στον Κο­λιν­δρό Πι­ε­ρί­ας και είναι μό­νι­μος κά­τοι­κος Θεσ­σα­λο­νί­κης. Η δη­μο­σι­ο­γρα­φι­κή του δι­α­δρο­μή ξε­κί­νη­σε από την ημε­ρή­σια απο­γευ­μα­τι­νή εφη­με­ρί­δα «Θεσ­σα­λο­νί­κη» όπου είχε την ευθύ­νη της σε­λι­δο­ποί­η­σης των αθλη­τι­κών σε­λί­δων της (1969-1981). Πε­ρισ­σό­τε­ρο γνω­στός έγι­νε για τα κεί­με­νά του σχε­τι­κά με το μπά­σκετ. 

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Επίκεντρο».

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT