Όροι Συμμετοχής Στον Διαγωνισμό: «Η Καθημερινή – MIT Global Startup Workshop»

Όροι Συμμετοχής Στον Διαγωνισμό: «Η Καθημερινή – MIT Global Startup Workshop»

10' 12" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «NEEΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Ν. Φάληρο του Δήμου Πειραιά στην οδό Εθν. Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως αρ. 2  (εφεξής «ΕΤΑΙΡΙΑ») η οποία διατηρεί και λειτουργεί την ιστοσελίδα www.kathimerini.gr (εφεξής «ιστοσελίδα») και την ιστοσελίδα https://kathimerini.pressreader.com/ στην οποία αναρτάται η ηλεκτρονική έκδοση της Εφημερίδας (εφεξής «e – Paper») (εφεξής από κοινού οι «ιστοσελίδες»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια – Διαγωνισμό σε συνεργασία με το MIT Enterprise Forum GREECE, με τίτλο «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – MIT GSW» (εφεξής «Διαγωνισμός»), με τους κατωτέρω αναλυτικούς όρους συμμετοχής και ανάδειξης νικητών με βάση τη σειρά χρονικής προτεραιότητας. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την Τρίτη 28/3/2023 έως την Τετάρτη 29/3/2023 κατόπιν αντίστοιχων προσκλήσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό που η Εταιρία θα αποστείλει στους Συνδρομητές της, με τις οποίες θα τους γνωστοποιεί τις λεπτομέρειες συμμετοχής στο Διαγωνισμό και το Έπαθλο – Δώρο το οποίο θα διεκδικούν με την συμμετοχή τους.

Από το Διαγωνισμό θα αναδειχθούν κατόπιν αποστολής από την Εταιρία της σχετικής πρόσκλησης, με βάση τη σειρά της χρονικής προτεραιότητας, που έχουν αποστείλει οι συμμετέχοντες email συμμετοχής, 25 (εικοσιπέντε) νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν από μία διαδικτυακή πρόσκληση έκαστος  για την διαδικτυακή παρακολούθηση του 25ου Συνεδρίου MIT GLOBAL STARTUP WORKSHOP  (εφεξής το ανωτέρο έπαθλο θα αποκαλείται από κοινού «Έπαθλο» ή «Δώρο»)

Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ θα αποστείλει σε όλους τους Συνδρομητές της, email με το οποίο θα τους καλεί σε συμμετοχή στο Διαγωνισμό γνωστοποιώντας τους ταυτόχρονα το χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορούν να αποστείλουν email προκειμένου να  δηλώσουν έγκυρα την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. Όσοι εκ των συνδρομητών επιθυμούν να  λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει αφού πρώτα διαβάσουν και αποδεχθούν τους παρόντες όρους να αποστείλουν άμεσα email – Δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέσω του δικού τους email, το αργότερο έως την ημέρα και ώρα που θα αναγράφεται στην πρόσκληση συμμετοχής που θα έχει σταλεί προηγουμένως από την Εταιρία, δηλώνοντας το email και το τηλέφωνο επικοινωνίας τους. 

Διευκρινίζεται, ότι τα δώρα – προσκλήσεις ισχύουν για τις ημέρες που αναφέρονται ανωτέρω και θα γνωστοποιηθούν στους συμμετέχοντες με την αποστολή πρόσκλησης για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι συνδρομητές της Εφημερίδας καθώς και οι συνδρομητές του e-Paper, που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, είναι ικανοί για δικαιοπραξία και έχουν δηλώσει ότι συναινούν σε προωθητική επικοινωνία από τις Καθημερινές Εκδόσεις.

Το προσωπικό της ΕΤΑΙΡΙΑΣ,  οι σύζυγοι, οι συγγενείς μέχρι και 2ου βαθμού, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτική ικανότητας (αρ. 128ΑΚ) ή είναι περιορισμένα ικανοί (αρ.129 ΑΚ) δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για όποιον επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό είναι να λάβει γνώση και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού, που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα. Στη συνέχεια κάθε συμμετέχων για να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να αποστείλει email – Δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέσω του δικού του email, δηλώνοντας τηλέφωνο επικοινωνίας και email. Η αποστολή του email από τους συμμετέχοντες με τη συμπλήρωση των προσωπικών τους στοιχείων συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του Διαγωνισμού, των οποίων οι συμμετέχοντες έλαβαν γνώση προηγουμένως και συνεπάγεται τη συνεπακόλουθη παραίτηση των συμμετεχόντων από κάθε τυχόν αξίωση έναντι της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Οι συμμετέχοντες φέρουν την ευθύνη για την αληθή, ακριβή, πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η απουσία, ή μερική έλλειψη, ή μη ορθή, ή μη αληθής συμπλήρωση οποιουδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία, σημαίνει αυτόματο αποκλεισμό των συμμετεχόντων από το Διαγωνισμό.

Δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή του ιδίου προσώπου στο Διαγωνισμό. Αν αποσταλούν περισσότερες από μία συμμετοχές από το ίδιο πρόσωπο, οι επόμενες της πρώτης συμμετοχής του θα ακυρώνονται και δε θα λαμβάνονται υπόψη, οποτεδήποτε διαπιστωθεί αυτό, ακόμη και κατά το στάδιο αποστολής του Δώρου.

 Η ανάδειξη των νικητών θα γίνεται κάθε φορά με βάση τη σειρά χρονικής προτεραιότητας, με την οποία απέστειλαν email – δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] υπό την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί η διαδικασία και οι όροι συμμετοχής που προβλέπονται με το παρόν καθώς και ότι τα δηλωθέντα από τους συμμετέχοντες στοιχεία είναι πλήρη και ορθά.

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ειδοποιούνται από την ΕΤΑΙΡΙΑ μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία απέστειλαν τη δήλωση συμμετοχή τους.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δε θα  φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης ή παροχής οποιουδήποτε  άλλου δώρου σε οποιονδήποτε από τους νικητές σε περίπτωση που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία ή για λόγους που αφορούν τον ίδιο δεν μπορέσει ο νικητής να χρησιμοποιήσει το έπαθλο (ολικά ή μερικά), ή να το παραλάβει ως ορίζεται κατωτέρω. Μετά την αποδοχή των επάθλων από τους νικητές, κάθε υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ παύει να υφίσταται.

Υπεύθυνη για τα παρεχόμενα δώρα – προσκλήσεις είναι η Συνεργάτης και μόνο σ΄αυτή  θα μπορεί να απευθύνεται / διαμαρτύρεται ο κάθε νικητής για οτιδήποτε αφορά τα παρεχόμενα έπαθλα. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Συνεργάτη στο πλαίσιο πραγματοποίησης του παρόντος Διαγωνισμού. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται σε περίπτωση μη χορήγησης των επάθλων στους νικητές ή τροποποίησης των επάθλων, ή/και μη πραγματοποίησης της παράστασης, ή/και σε περίπτωση που δεν επιτραπεί η είσοδός τους στην θεατρική σκηνή λόγω έλλειψης διαθεσίμων θέσεων ή/και για οποιονδήποτε λόγο και εν γένει η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν έχει καμία ευθύνη, προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιαδήποτε  ζημία ή/και βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σ’ αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό, ή/και για τα δώρα του Διαγωνισμού, ή/και για οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετιζόμενη με τον παρόντα Διαγωνισμό και τα προσφερόμενα δώρα. 

Στους νικητές θα σταλεί email με το Link παρακολούθησης του συνεδρίου.

Οποιοσδήποτε από τους νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμη κι αυτό της απόδοσης του Δώρου – πρόσκλησης,  μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους : (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει συμπληρώσει  τα ζητούμενα στον όρο 3 στοιχεία, (β) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αποδειχθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολο τους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό σύμφωνα τους παρόντες όρους οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (γ) σε περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί ότι τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή/και ταυτότητας του νικητή δεν είναι αυτά τα οποία έχει δηλώσει αρχικώς, (δ) εάν οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την ΕΤΑΙΡΙΑ παράνομη ή καταχρηστική ή προσβάλει την εικόνα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ή τα χρηστά ήθη, τη δημόσια αιδώ, κ.λ.π. κατά την κρίση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και (ε) σε περίπτωση που είναι αδύνατη η επικοινωνία με κάποιον νικητή, γεγονός που θα καθιστά αδύνατη την ενημέρωσή του, ή/και σε περίπτωση άρνησης αυτού να αποδεχθεί το δώρο του ή/και επίδειξης αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας για την αποδοχή του δώρου του.

Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή για λόγους που αναφέρονται ανωτέρω, το δικαίωμά του στο δώρο χάνεται.

Διευκρινίζεται, ότι τα ως άνω έπαθλα παρέχονται ένεκα προκηρύξεως και κατά κανέναν τρόπο ένεκα άλλης αιτίας, ιδίως όχι ένεκα δωρεάς. Τα δώρα είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν κληρονομούνται, δεν ανταλλάσσονται, ούτε αντικαθίστανται με άλλα και δεν εξαργυρώνονται με χρήματα ή άλλο αντάλλαγμα.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:  ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και email, τα οποία έχουν καταχωρηθεί κατά τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

Τα δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΕΤΑΙΡΙΑ, η οποία ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων, με σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών, την ανακοίνωση των ονομάτων τους στην ιστοσελίδα καθώς στους Συνεργάτες – θεατρικές σκηνές,  την εν γένει δημοσιότητα και προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, την επικοινωνία και ενημέρωση των νικητών αναφορικά με την ανάδειξή τους ως νικητές και την απόδοση των δώρων σε αυτούς από τους Συνεργάτες, βάσει του εννόμου συμφέροντος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέραν από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η ΕΤΑΙΡΙΑ επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού ενημερώσει τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του.

Μετά την απόδοση των δώρων, οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα, των συμμετεχόντων/νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή σε περίπτωση που έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους για χρήση των δεδομένων για άλλους σκοπούς. Ειδικότερα σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με το Διαγωνισμό, τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς. Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους και θα διαγράφονται.

Για τη διοργάνωση και υποστήριξη του Διαγωνισμού, η ΕΤΑΙΡΙΑ επεξεργάζεται τα δεδομένα εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) και θα συνεργασθεί με τους Συνεργάτες που θα διαθέσουν τις προσκλήσεις, οι οποίοι θα αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και οι  συμμετέχοντες παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους στην ΕΤΑΙΡΙΑ, όπως στα πλαίσια του Διαγωνισμού επεξεργαστεί ή/και διαβιβάσει τα προσωπικά τους στοιχεία, στους Συνεργάτες και τυχόν υπεργολάβους της για την απόδοση των δώρων σ΄αυτούς. 

Πέραν των αποδεκτών (Συνεργάτες) η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:

Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που τους αφορούν,

Διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την προωθητική ενέργεια,

Περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους,

Φορητότητα των δεδομένων τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμά τους να λάβουν τα δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,

Εναντίωση στην επεξεργασία, τα οποία μπορούν να ασκήσουν αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με το Διαγωνισμό «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – MIT GSW».

Επιπλέον, σε περίπτωση που το αίτημα άσκησης δικαιώματος τους δεν απαντηθεί εντός προθεσμίας ενός μηνός – με υπό προϋποθέσεις παράταση δύο μηνών-  ή το ζήτημα τους δεν επιλυθεί οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δικαιούται να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή να τροποποιήσει εφόσον κριθεί απαραίτητο τους παρόντες όρους, ενημερώνοντας σχετικά τους συμμετέχοντες μέσω των email που έχουν δηλώσει κατά τη συμμετοχή τους, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων, αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια ματαίωση ή τροποποίηση και οι συμμετέχοντες ή τρίτοι δε δικαιούνται να στραφούν σε βάρος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ για την αιτία αυτή.

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Η συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και  λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων εκ των άνω αιτιών. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ή τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης οποιουδήποτε συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό ή/και τυχόν βλάβης στην άνω ιστοσελίδα που θα έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή (προσωρινή ή μόνιμη) του Διαγωνισμού καθώς και εάν τα τηρούμενα αρχεία καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς είτε λόγω απρόβλεπτης βλάβης του εξοπλισμού της, είτε λόγω βλάβης ή αδυναμίας των τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή του τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού (π.χ. μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, μη αποστολή ή αποδοχή γραπτών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο κλπ.) και απαλλάσσεται  αζήμια των υποχρεώσεών της από το Διαγωνισμό.

Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που απορρέει από την παρούσα προκήρυξη ή σχετίζεται με αυτή θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT