ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίλυση διαφορών για εδαφικές επικαλύψεις σε πράσινες επενδύσεις

Επίλυση διαφορών για εδαφικές επικαλύψεις σε πράσινες επενδύσεις

Διέξοδο στο μείζον πρόβλημα των εδαφικών επικαλύψεων στις αιτήσεις για νέα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) επιχειρεί να δώσει η ΡΑΕ με ειδική ρύθμιση στον προτεινόμενο κανονισμό βεβαιώσεων παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος ενσωματώνει και προηγούμενη ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 12 με τίτλο «Διευθέτηση σύγκρουσης έργων» του κανονισμού, που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι αύριο Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, προβλέπεται πως σε περίπτωση εδαφικής επικάλυψης δύο αιτήσεων για χορήγηση ή τροποποίηση βεβαίωσης παραγωγού ή βεβαίωσης ειδικών έργων στον ίδιο κύκλο υποβολής, η ΡΑΕ ζητάει από τους αιτούντες εντός αποκλειστικής προθεσμίας να διευθετήσουν τη μεταξύ των έργων τους διαφορά, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση. 

Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν καταστεί δυνατό και η διαφορά παραμένει, η ΡΑΕ προβαίνει σε συγκριτική αξιολόγηση των έργων, προκρίνοντας αυτό που έχει εξασφαλίσει αδιαμφισβήτητα τη νόμιμη κατοχή της έκτασης στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί. Για τον λόγο αυτό, η ΡΑΕ, ως φορέας αδειοδότησης, ζητάει από τους αιτούντες να υποβάλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης αδιαμφισβήτητο νόμιμο τίτλο κατοχής της έκτασης εγκατάστασης του έργου. 

Σε περίπτωση μη προσκόμισης των σχετικών τίτλων κατοχής, οι αιτήσεις απορρίπτονται. Σε περίπτωση ισοδύναμων προτάσεων, ο φορέας αδειοδότησης ζητάει από τους αιτούντες, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, να συμφωνήσουν στη μεταβολή:

α) Της θέσης των έργων, εάν απαιτούνται μικρές μεταβολές στον χώρο εγκατάστασης, ιδίως εάν απαιτείται περιορισμός της εγκατάστασης των έργων σε τμήμα του χώρου της αρχικά προτεινόμενης θέσης.

β) Της ισχύος των έργων, εάν απαιτείται μείωση ως προς την αιτούμενη ισχύ.

Σε περίπτωση που δεν επέλθει συμφωνία, ο φορέας αδειοδότησης απορρίπτει τις αιτήσεις. Στη ρύθμιση υπάρχει και ειδική πρόβλεψη όταν η διαφορά αφορά δημόσια δασική έκταση ή σε περίπτωση αμφισημίας ως προς τη νόμιμη κατοχή. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο φορέας αδειοδότησης προβαίνει σε συγκριτική αξιολόγηση των έργων βάσει της οικονομικής επάρκειας των αιτούντων για την υλοποίηση των έργων. Οι αιτούντες καλούνται από τον φορέα αδειοδότησης να υποβάλουν τα αναγκαία στοιχεία εντός αποκλειστικής προθεσμίας.