ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο οργανόγραμμα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Νέο οργανόγραμμα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Σε ισχύ τέθηκε ο νέος Οργανισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με τον οποίο εισάγεται μία νέα δομή για την εσωτερική οργάνωση της Ε.Α. και της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού.

Κύριο χαρακτηριστικό της νέας δομής είναι η ενίσχυση της λειτουργικότητας και της ευελιξίας της υπηρεσίας, με βάση τα διεθνή πρότυπα άλλων Αρχών Ανταγωνισμού.

Τα χαρακτηριστικά της νέας δομής είναι η αντικατάσταση των υπαρχουσών Διευθύνσεων Οικονομικής και Νομικής τεκμηρίωσης, από ‘μεικτές’ τομεακές Διευθύνσεις που εστιάζουν σε έναν, ή περισσότερους, αλλά γειτνιάζοντες, οικονομικούς τομείς, και στελεχώνονται από προσωπικό με οικονομική, νομική και τεχνική κατάρτιση. Περαιτέρω, προβλέπεται η δημιουργία οριζοντίων Τμημάτων για την Οικονομική Τεκμηρίωση και τη Ψηφιακή Αναζήτηση Στοιχείων (επιπλέον του υπάρχοντος Τμήματος Προώθησης Πολιτικών Ανταγωνισμού), καθώς και Διεύθυνσης Επικεφαλής Νομικού.

Επιπλέον δημιουργούνται νέες Διευθύνσεις που υπάγονται απευθείας στον πρόεδρο της Ε.Α. (Διεύθυνση Συντονισμού και Γραμματείας καθώς και Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας), καθώς και Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην Ε.Α.