ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 59,4 εκατ. τα κέρδη του ΑΔΜΗΕ στο 9μηνο

Στα 59,4 εκατ. τα κέρδη του ΑΔΜΗΕ στο 9μηνο

Αύξηση των συνολικών εσόδων του και ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας του σε επαναλαμβανόμενη βάση κατέγραψε το εννεάμηνο του 2020 ο όμιλος ΑΔΜΗΕ, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία του παρά τις αντίξοες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας COVID-19. Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του ΑΔΜΗΕ στο εννεάμηνο ανήλθαν στα 209,9 εκατ. ευρώ έναντι 192,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2019, καταγράφοντας άνοδο 9,1%. Η αύξηση αυτή προήλθε από τη σημαντική ενίσχυση του εσόδου των διεθνών διασυνδετικών δικαιωμάτων, η οποία αντιστάθμισε την κάμψη που κατέγραψαν τα έσοδα από τις χρεώσεις χρήσης συστήματος το εννεάμηνο 2020.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 149,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,7% σε ετήσια βάση, έναντι 139,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2019. Το συγκρίσιμο EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκε στα 149,3 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 9,8% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του εννεαμήνου 2019, χωρίς να συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια: α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 0,3 εκατ. ευρώ έναντι πρόβλεψης 1,1 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο 2019, β) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 0,2 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 4,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2019 και γ) έκτακτο έσοδο από οπτικές ίνες ποσού 0,7 εκατ. ευρώ. Το γ΄ τρίμηνο του 2019 το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 2,7% και ανήλθε στα 84,2 εκατ. έναντι 86,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2019, κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 21,9% ως αποτέλεσμα της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή παγίων στην οποία προέβη ο ΑΔΜΗΕ στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 79,8 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 9,7%, έναντι 88,4 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο 2019, κυρίως ως αποτέλεσμα της θετικής επίδρασης από το έκτακτο χρηματοοικονομικό έσοδο λόγω προεξόφλησης μακροπρόθεσμων απαιτήσεων για το έργο του Πολυποτάμου, ποσού 3,1 εκατ. ευρώ, που εμφάνισε το εννεάμηνο του 2019.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη στη χρήση εννεαμήνου 2020 ανήλθαν σε 59,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7,6%, έναντι 64,3 εκατ. το εννεάμηνο 2019, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 59,9 εκατ. ευρώ έναντι 59,2 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση 1,2%. Ο όμιλος ΑΔΜΗΕ συνέχισε και για το εννεάμηνο του 2020 την επιτυχημένη πορεία του στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματός του, με τις επενδύσεις να καταγράφουν αύξηση κατά 97,8%, στα 231,7 εκατ. ευρώ, έναντι 117,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ ο καθαρός δανεισμός του διαμορφώθηκε στα 334,8 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020 αντανακλούν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 30,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 7,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2019 (32,8 εκατ.).