ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση επιχειρήσεων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Δ. Ελλάδας

Ενίσχυση επιχειρήσεων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Δ. Ελλάδας

Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ανακοινωθεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας», η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η δράση αφορά τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων στον τομέα των ΤΠΕ1 με έμφαση στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε δυναμικούς παραγωγικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας (μεταποίηση, πολιτισμός, τουρισμός, αγροτική οικονομία κ.λπ.). Η χρηματοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τον γενικό απαλλακτικό κανονισμό (651/2014), ενώ η συνολική δημόσια δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 3.877.449 ευρώ.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, στόχους της δράσης επίσης αποτελούν:

• Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας, μέσω της στήριξής τους για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

• Η στήριξη της απασχόλησης, μέσω της στήριξης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας ή της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας υψηλών προσόντων, εξειδίκευσης και προστιθέμενης αξίας.

• Η στήριξη της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

• Η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Επιλέξιμοι δικαιούχοι για υποβολή πρότασης είναι επιχειρήσεις, δηλαδή κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση είναι οι ακόλουθες:

• Να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις (12μηνες) οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους.

• Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στη δημοσιευμένη προκήρυξη.

• Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το σύνολο του επενδυτικού τους σχεδίου εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

• Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ πριν από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.

• Να περιλαμβάνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).

• Να τηρούν λογιστικά βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας.

• Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο πριν από την υποβολή της πρότασης.

• Να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Ενισχύσεις για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης όπου το ενισχυόμενο μέρος του έργου έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να εμπίπτει πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, καθώς και μελέτες σκοπιμότητας. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν: δαπάνες προσωπικού, δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, καθώς και δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας.

2. Ενισχύσεις για δαπάνες καινοτομίας, με επιλέξιμες δαπάνες, δαπάνες για την απόσπαση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης και για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού.

3. Ενισχύσεις για δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού, με επιλέξιμες τις δαπάνες προσωπικού εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, τις λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης και γενικές έμμεσες δαπάνες.

4. Ενισχύσεις για δαπάνες προώθησης προϊόντων, με επιλέξιμες τις δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.

Η κάθε πράξη μπορεί να αφορά είτε μόνο μία από τις παραπάνω κατηγορίες είτε συνδυασμό περισσοτέρων.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 150.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 2 έτη από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης ένταξης.

Η ένταση της ενίσχυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και ανέρχεται για δαπάνες βιομηχανικής/εφαρμοσμένης έρευνας έως 70%, για δαπάνες πειραματικής ανάπτυξης έως 45%, για δαπάνες μελετών σκοπιμότητας έως 70% και για δαπάνες για την εκπαίδευση προσωπικού έως 70%.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://tinyurl.com/y4dth4sp.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 29.1.2021.

1Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.