ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Attica bank: Ενημέρωση για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Attica bank: Ενημέρωση για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

(άρθρα 12 έως 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 της 27 Απριλίου 2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου)

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙCA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ομήρου 23, (Τ.Κ. 106 72), (στο εξής «Τράπεζα») θα προβεί σε μεταβίβαση λόγω τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου από κάθε είδους δάνεια ή/και πιστώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 «Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, στην εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ASTIR NPL FINANCE 2020-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας, 4th flour, 3 George’ s Dock, ifsc, Dublin 1, Ireland (στο εξής «ASTIR 1»), η οποία, με σύμβαση, θα αναθέσει την διαχείριση του εν λόγω χαρτοφυλακίου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 66, ΤΚ 151 25, εκπροσωπείται νόμιμα και έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εταιρεία διαχειρίσεως απαιτήσεων του Ν. 4354/2015, με την με αριθμό 247/14-11-2017 Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4171/Β/30-11-2017 (στο εξής «Διαχειρίστρια»).

Συνεπεία της ανωτέρω μεταβίβασης λόγω τιτλοποίησης, από την  ημερομηνία μεταβίβασης, η εταιρεία ειδικού σκοπού («ASTIR 1») θα καταστεί δικαιούχος των πάσης φύσεως απαιτήσεων που απορρέουν από τις απαιτήσεις της Τράπεζας που θα μεταβιβαστούν λόγω τιτλοποίησης, σ΄ αυτήν (περιλαμβανομένων και των παρεπόμενων απαιτήσεων, όπως είναι τυχόν εγγύηση) και εφεξής θα ασκεί όλα τα σχετικά δικαιώματα.

Η κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση/τιτλοποίηση και η κατά τα ανωτέρω ανάθεση της διαχείρισής τους δεν επηρεάζει τη θέση των οφειλετών ή άλλων ενεχομένων προσώπων, ούτε τους όρους αποπληρωμής των σχετικών οφειλών, περιλαμβανομένου του τρόπου καταβολής.

Κατ’ ακολουθίαν και επιπροσθέτως των ατομικών ενημερώσεων που έχουν σταλεί στους δανειολήπτες/πιστούχους και στους εγγυητές των δανείων ή/και των πιστώσεων, η Τράπεζα ενημερώνει τα πρόσωπα που συνδέονται με τις ανωτέρω απαιτήσεις άμεσα ή έμμεσα, με οποιαδήποτε ιδιότητα και οποιονδήποτε τρόπο όπως ενδεικτικώς είναι οφειλέτες, συνοφειλέτες, εγγυητές, ενεχυρούχοι ή υποθηκικοί οφειλέτες, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω και εν γένει πρόσωπα που αναφέρονται κατά οποιονδήποτε τρόπο στους σχετικούς φακέλους που αφορούν τις σχετικές οφειλές καθώς και τους αντικλήτους ή πληρεξουσίους αυτών, δικηγόρους τους ή μη, δικαστικούς επιμελητές καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που συνδέεται με τις ως άνω απαιτήσεις, κατά του οποίου είναι δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα της Τραπέζης για είσπραξη των απαιτήσεών της (π.χ. τρίτου στα χέρια του οποίου είναι δυνατό να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά του οποίου είναι δυνατόν να επιβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού), εταίρου νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, μέλους συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτών, εκπροσώπου κλπ., ότι τα προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν στις ως άνω απαιτήσεις, θα διαβιβαστούν στο πλαίσιο τιτλοποίησης/μεταβίβασης των απαιτήσεων κατ’ άρθρο 10 παρ. 21 του Ν.3156/2003 όπως ισχύει στην «ASTIR 1» και, για λογαριασμό και κατ’ εντολή αυτής, για τον σκοπό της διαχείρισής τους, στην Διαχειρίστρια κατ’ άρθρο 2 του Ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» όπως ισχύει.

Στη διαβίβαση αυτή είναι δυνατό να περιλαμβάνονται και δεδομένα οφειλετών/συνοφειλετών/εγγυητών, καθώς και προσώπων κατά των οποίων είναι δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα προς είσπραξη των απαιτήσεων που αφορούν περιουσιακά τους στοιχεία τηρούμενα στην Τράπεζα (όπως π.χ. καταθετικοί λογαριασμοί) εφόσον η διαβίβαση αυτή είναι αναγκαία για τον σκοπό της τιτλοποίησης/μεταβίβασης των απαιτήσεων και για τον σκοπό της διαχείρισης. Περαιτέρω για τον σκοπό της διαχείρισης των ανωτέρω απαιτήσεων η Διαχειρίστρια δύναται να διαβιβάζει, κατά περίπτωση, περαιτέρω τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σε εταιρείες ενημερώσεως οφειλετών του Ν. 3758/2009 όπως ισχύει, σε δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρείες, δικαστικούς επιμελητές και συμβολαιογράφους.

Τα υποκείμενα των δεδομένων, με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών που επιβάλλονται από τον νόμο, μπορούν να ασκούν  όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στην εφαρμοστέα ευρωπαική και εθνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, τα οποία είναι:  το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα εναντίωσης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων. Τα δικαιώματα αυτά δύναται να ασκηθούν: α) για τον σκοπό της τιτλοποίησης/μεταβίβασης των απαιτήσεων κατ’ άρθρο 10 παρ. 21 του Ν.3156/2003 επικοινωνώντας, με την Τράπεζα εγγράφως είτε στην Διεύθυνση: ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Γραφείο DPO,  Ομήρου 23, ΤΚ 10672 Αθήνα, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Τράπεζας (email): [email protected] είτε σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας. Κατά τα λοιπά, για τα ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την άσκηση των εκ του νόμου δικαιωμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στη δημοσιευμένη ενημέρωση της Τράπεζας, η οποία είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας www.atticabank.gr και β) για τον σκοπό της διαχείρισης των απαιτήσεων στην διαχειρίστρια εταιρεία με την επωνυμία «QQUANT MASTER SERVICER MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 66, ΤΚ 151 25, με ΑΦΜ 800858891 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 143190101000 και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα είτε εγγράφως στη διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας αρ. 66, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Μπορούν, επίσης, να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Διαχειρίστριας, εγγράφως στη διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας αρ. 66 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων, σε περίπτωση που θεωρούν ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά τους με οποιονδήποτε τρόπο δύνανται να υποβάλλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σχετικές πληροφορίες για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής της καταγγελίας παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.dpa.gr, όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. 

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ