ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανακοίνωση από την Καθημερινή Α.Ε.

Ανακοίνωση από την Καθημερινή Α.Ε.

Η «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΉΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ανακοινώνει ότι την 23.12.2020 καταχωρήθηκε με αρ. πρωτ. 2300416 στην τηρούμενη μερίδα της στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, τμήμα Γ.Ε.ΜΗ, η υπ’ αριθμ. 3323/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, δυνάμει της οποίας παρασχέθηκε η άδεια στον Θεμιστοκλή Αλαφούζο σύμφωνα με το άρθρο 47 Ν 4548/2018 να εξαγοράσει όλες τις μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων έναντι του ποσού των ενενήντα εννέα λεπτών του ευρώ (0,99 €) ανά μετοχή.   

Ο μέτοχος της πλειοψηφίας άσκησε το δικαίωμα εξαγοράς των μετοχών με δημόσια δήλωση του, η οποία καταχωρήθηκε την ίδια ημέρα στο ΓΕΜΗ και είναι αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα στο φάκελο Company Profile/ανακοινώσεις.  

Το ποσό της εξαγοράς των μετοχών έχει ήδη κατατεθεί «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και οι κ. μέτοχοι της μειοψηφίας μπορούν να απευθυνθούν άμεσα στα καταστήματα της ΕΤΕ για την είσπραξη της αξίας των μετοχών που διαθέτουν.  

Η χρονική διάρκεια στην οποία μπορούν οι κ. μέτοχοι να εισπράξουν την αξία των μετοχών τους είναι έως την 23.12.2021.

Πληροφορίες για τη διαδικασία είσπραξης της αξίας των μετοχών τους οι κ. μέτοχοι μπορούν να λάβουν από τη δημόσια ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ και την εταιρική ιστοσελίδα, αλλά και τα καταστήματα της ΕΤΕ.