ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Προδημοσίευση της νέας δράσης «e-λιανικό» προϋπολογισμού 80 εκατ.

Προδημοσίευση της νέας δράσης «e-λιανικό» προϋπολογισμού 80 εκατ.

Από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώθηκε η προδημοσίευση της πολυαναμενόμενης δράσης «e-λιανικό». Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ενωσης και από εθνικούς πόρους.

Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση της πρόσκλησης ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Από το υπουργείο επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που τα αιτήματα των επιχειρήσεων που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας υπερβαίνουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη, το ποσό θα αυξηθεί μέχρι την κάλυψη του συνόλου των αιτημάτων.

Οπως αναφέρεται στην προδημοσίευση της δράσης, αυτή εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και έχει στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) με σκοπό:

• Να στηριχθεί η λειτουργία τους υπό το καθεστώς της πανδημίας του κορωνοϊού.

• Να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών.

• Να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς τους χώρους.

• Να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19, καθώς και στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Δικαιούχοι

Στη δράση μπορούν να υποβάλουν πρόταση μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που:

• Δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού).

• Διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις περί εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας.

• Εχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών), την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν από την υποβολή της αίτησης, τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος που θα λειτουργεί σε δύο γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive, θα συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών, θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

• Υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

• Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και τις 30.09.2019.

• Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 και εντεύθεν μέχρι τις 7/11/2020.
Λεπτομερώς οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα καθορισθούν στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, σε κάθε επιχείρηση (διακριτός ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000 ευρώ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες), με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι επιλέξιμες δαπάνες της δράσης έχουν ως ακολούθως:

• Eξυπηρετητές/διακομιστές (server). Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS).
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (desktop/laptop).

• Αλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τη δημιουργία/αναβάθμιση και τη λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, barcode readers, εκτυπωτές κ.λπ.)

• Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop.

• Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.
Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει ξεκινήσει ως φυσικό και οικονομικό αντικείμενο από την ημέρα αυτή και μετά.

Αιτήσεις 

Η αίτηση χρηματοδότησης θα υποβάλλεται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση της αναλυτικής πρόσκλησης της δράσης. Η αξιολόγηση και έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση. Ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης των υφιστάμενων επιχειρήσεων ορίζεται η μείωση του κύκλου εργασιών 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019. Η μείωση πρέπει σε ποσοστό να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 20%. Το κριτήριο αυτό δεν θα εφαρμοστεί στις νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Η πρόσκληση της δράσης θα περιλαμβάνει τις ακριβείς πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής και θα δημοσιευθεί στους διαδικτυακούς τόπους του ΕΣΠΑ (http://www.espa.gr) και του ΕΠΑΝΕΚ (http://www.antagonistikotita.gr).

Σύμφωνα με την προδημοσίευση, η δράση αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του μηνός Ιανουαρίου 2021 και θα παραμείνει ανοικτή για υποβολή προτάσεων τουλάχιστον για τριάντα ημέρες.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.