ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων στη Δ. Μακεδονία

Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων στη Δ. Μακεδονία

Από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) ανακοινώθηκε η προκήρυξη της δράσης «Στήριξη ρευστότητας σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στη Δυτική Μακεδονία», η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η συνολική δημόσια δαπάνη των δράσεων της συγκεκριμένης πρόσκλησης ανέρχεται σε 5.000.000 ευρώ.

Η δράση έρχεται σε συνέχεια εκείνης που προκηρύχθηκε από όλες τις περιφέρειες της χώρας και αφορούσε τη δημόσια χρηματοδότηση με κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων μιας επιχείρησης που έγιναν το 2019, τα οποία δεν έπρεπε να είναι λιγότερα από 10.000 ευρώ. Η νέα δράση έρχεται να στηρίξει τη ρευστότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της ΠΔΜ των οποίων τα έξοδα για το 2019 κυμάνθηκαν από 2.000 ευρώ έως 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, σε περίπτωση που το άθροισμα των εξόδων είναι μικρότερο των 10.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 3.600 ευρώ, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 1.800 ευρώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο ή ίσο των 3.600 ευρώ και μεγαλύτερο ή ίσο των 2.000 ευρώ, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση προκύπτει από το άθροισμα των εξόδων πολλαπλασιαζόμενο με 50%, ενώ δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη δράση επιχειρήσεων που το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485 είναι μικρότερο των 2.000 ευρώ.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

• Των αγορών εμπορευμάτων χρήσης.

• Του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στη χρήση από την επιχείρηση (πλην αυτών που καταβλήθηκαν για αγροτικές-βιολογικές δραστηριότητες).

• Των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης.

• Του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών.

• Του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές-βιολογικές δραστηριότητες). 

• Των διαφόρων λειτουργικών εξόδων (πλην αυτών που αφορούν αγροτικές-βιολογικές δραστηριότητες).

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, δικαιούχοι της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που νομίμως λειτουργούν στην ΠΔΜ. 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

1. Να δραστηριοποιούνται στην ΠΔΜ.

2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν από την 1/1/2019.

3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

4. Να είναι πολύ μικρή ή μικρή επιχείρηση.

5. Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις προαναφερθείσες κατηγορίες να είναι μεγαλύτερο των 2.000 ευρώ και μικρότερο των 10.000 ευρώ.

6. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.

7. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, ατομική επιχείρηση, ΝΕΠΑ, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του ν. 4430/2016 ως ισχύει, συνεταιρισμός, δικηγορική εταιρεία του άρθρου 49 επ. του ν. 4194/2013.

8. Το α΄ και γ΄ τρίμηνο του 2020 (από 1/4/2020 έως και 30/9/2020) να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους, σε σύγκριση με το β΄ και γ΄ τρίμηνο του 2019 (από 1/4/2019 έως και 30/9/2019), ίση ή μεγαλύτερη του 20%. Εφόσον η μείωση του κύκλου εργασιών το παραπάνω αναφερθέν διάστημα είναι μικρότερη του 20%, αυτομάτως η αίτηση χρηματοδότησης κρίνεται μη επιλέξιμη. 

Ποιες αποκλείονται

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

• Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι εξωχώριες εταιρείες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

• Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ.).

Κάθε επιχείρηση (ΑΦΜ) έχει δικαίωμα υποβολής μιας και μόνο πρότασης χρηματοδότησης στην παρούσα δράση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία αιτήσεις χρηματοδότησης για τον ίδιο ΑΦΜ, απορρίπτονται όλες οι αιτήσεις.
Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/2XEnAXk.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 27/1/2021 έως τις 3/3/2021.
 
* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.