ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος

Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος

Από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώθηκε η προκήρυξη της δράσης «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος», η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία 2014-2020». Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 25.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, αντικείμενο της δράσης είναι η ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου που αφορά πολιτιστικά αγαθά, όπως ακίνητα και κινητά μνημεία, συλλογές, τεκμήρια, αρχεία και χώρους πολιτισμού, που χρονολογούνται από το έτος 1830 και μετά, καθώς και η ανάπτυξη και διάθεση σχετικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο κοινό.

Επιλέξιμοι φορείς

Η δράση απευθύνεται σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και σε λοιπούς φορείς καθ’ αρμοδιότητα.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Να δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και να έχουν, πριν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης, στον καταστατικό σκοπό ή στις ιδρυτικές τους πράξεις αρμοδιότητες που αφορούν τον πολιτισμό είτε.

• Να έχουν στην κυριότητά τους συλλογές νεότερου ή σύγχρονου πολιτισμού. Ως συλλογές νεότερου ή σύγχρονου πολιτισμού ορίζονται αυτές των οποίων τα τεκμήρια χρονολογούνται από το έτος 1830 και μετά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3028/2002 (ΦΕΚ A 153/28-06-2002).

Επιλέξιμες ενέργειες

Κάθε φορέας-κάτοχος συλλογής ή διαχειριστής μνημείων ιδιαίτερης ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασία που θα συμμετάσχει, θα πρέπει να:

• Ψηφιοποιήσει τη συλλογή ή/και τα ακίνητα μνημεία που έχει στην κατοχή του με υψηλές προδιαγραφές.

• Τεκμηριώσει την ψηφιοποιούμενη συλλογή με αυστηρές προδιαγραφές επιστημονικής επάρκειας.

• Δημιουργήσει δομή ευρετηρίασης, απόθεσης και διάθεσης της ψηφιοποιημένης συλλογής.

• Δημιουργήσει εικονικό μουσείο, μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η επίσκεψη του συνόλου του ψηφιοποιηθέντος υλικού ή χώρου, μαζί με την τεκμηρίωσή του, με σαφή χωρική, χρονική και σημασιολογική σήμανση και αντίστοιχη δυνατότητα πλοήγησης, ενώ στο πλαίσιό του θα μπορεί να υλοποιήσει πρόσθετες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (π.χ. εφαρμογές eticketing).

• Χρησιμοποιήσει το κυβερνητικό νέφος (G-Cloud) για τη φιλοξενία των σχετιζομένων εφαρμογών και τη διασφάλιση των υψηλών προδιαγραφών αποθήκευσης, ασφάλειας και διάθεσης του σχετικού υλικού.

• Διαθέσει τα μεταδεδομένα και τα αρχεία προεπισκόπησης της ψηφιοποιημένης συλλογής στον εθνικό συσσωρευτή ψηφιακών πολιτιστικών πόρων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου.

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται επίσης η δυνατότητα προμήθειας και εγκατάστασης εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για τον εμπλουτισμό και την ενθάρρυνση της διάδρασης στον χώρο έκθεσης των πολιτιστικών προϊόντων ή/και στον διαδικτυακό τόπο προβολής αυτών.

Επιλέξιμες δαπάνες

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

• Υπηρεσίες ψηφιοποίησης. Η ψηφιοποίηση θα πρέπει να γίνει με τις σχετικές ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές ψηφιοποίησης της Europeana ή άλλες διεθνώς αναγνωρισμένες προδιαγραφές.

• Υπηρεσίες τεκμηρίωσης.

• Υπηρεσίες ανάπτυξης και παραμετροποίησης λογισμικού ψηφιακής διατήρησης τεκμηρίων.

• Ανάπτυξη/προμήθεια συστημάτων/πλατφορμών/εφαρμογών προβολής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, αξιοποίησης πολιτιστικού υλικού που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 1) Διαδικτυακός τόπος, 2) εφαρμογές ξενάγησης, 3) ψηφιακά ερμηνευτικά μέσα, 4) διαδραστικές εγκαταστάσεις εμβύθισης ή/και πλοήγησης σε υβριδικούς χώρους (φυσικούς/ψηφιακούς), 5) ψηφιακές μουσειοσκευές και 6) ψηφιακό/εικονικό μουσείο και ψηφιακές/εικονικές εκθέσεις.

• Συγγραφή πολυγλωσσικού περιεχομένου.

• Ανάπτυξη οπτικοακουστικού περιεχομένου: 1) Εικονικής πραγματικότητας (virtual reality) και επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality), 2) τρισδιάστατων ψηφιακών απεικονίσεων και animation.

• Ανάπτυξη ή/και προμήθεια συστημάτων e-ticketing.

• Προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού και σχετικών αδειών χρήσης σε ποσοστό έως 15% του προϋπολογισμού της πρότασης χρηματοδότησης.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (21/1/2021).
Κάθε δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλει μία και μοναδική πρόταση χρηματοδότησης με ανώτατο επιλέξιμο προς συγχρηματοδότηση προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ και κατώτατο 400.000 ευρώ. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των πράξεων ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης, ενώ η ένταση της ενίσχυσης, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να φτάσει το 100%.Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 22/1/2021 έως τις 26/3/2021.
 
* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.