ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Αιτήσεις επιδότησης θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου

Αιτήσεις επιδότησης θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου

Από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου». Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η δράση, σήμερα, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά της στοιχεία.

1. Ποιες περιφέρειες αφορά η δράση και ποιο το ύψος της χρηματοδότησης.

Η δράση αφορά το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 60.000.000 ευρώ και, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, πρόθεση είναι να επιχορηγηθεί το σύνολο των αιτήσεων χρηματοδότησης για τις οποίες οι υποψήφιοι θα υποβάλουν τα απαιτούμενα σε ισχύ δικαιολογητικά.
 
2. Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής.

Δικαιούχοι της δράσης είναι επιχειρήσεις εστίασης ανεξαρτήτως νομικής μορφής που λειτουργούν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια. Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ στους οποίους πρέπει να δραστηριοποιείται η προς ενίσχυση επιχείρηση είναι οι:

• 56.10 δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης: Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10.
• 56.29.20 υπηρεσίες καντίνας: Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20.
• 56.30 δραστηριότητες παροχής ποτών: Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30.
 
3. Ποιες επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, είναι οι εξής:
• Να δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ).
• Να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας).
• Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης Ε.Ε. ή ΔΕΕ.
• Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013, (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας).
Επισημαίνεται πως δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι εξωχώριες εταιρείες, καθώς και οι θυγατρικές εταιρείες δημοσίων οργανισμών.
 
4. Τι επιχορηγείται και ποιο το ύψος της ενίσχυσης.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η επιχορήγηση καλύπτει θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (υγραερίου, ηλεκτρικά, φυσικού αερίου, πάνελ υπερύθρων, αλογόνου ή άλλο), αυτόνομα/ μεμονωμένα, ή μέρος κινητού εξοπλισμού που φέρει ενσωματωμένο θερμαντικό σώμα εξωτερικού χώρου, τα οποία είναι/ήταν καινούργια και αμεταχείριστα κατά την αγορά τους.

Επιχορηγείται η προμήθεια ενός θερμαντικού σώματος ανά 10 τ.μ. νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου και μέχρι 100 ευρώ για κάθε θερμαντικό σώμα χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο αριθμός των τετραγωνικών μέτρων δεν δικαιολογεί ακέραιο αριθμό θερμαντικών σωμάτων, το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται με τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό θερμαντικών σωμάτων.

Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται βάσει των επισήμων δηλωμένων και επομένως αδειοδοτημένων τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.) εξωτερικών χώρων σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης και των με κάθε τρόπο παραχωρημένων από λοιπούς φορείς (δήμους, Λιμενικά Ταμεία, ΕΟΤ κ.λπ.), καθώς και των εξωτερικών επιφανειών που παραχωρήθηκαν με το άρθρο 65 του ν. 4688/2020, ιδιόκτητων ή/και μισθωμένων.
Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση για ένα χώρο εστίασης ανέρχεται σε 5.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η προμήθεια των θερμαντικών σωμάτων μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί από την 01/02/2020 και εντεύθεν και πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι ο λήπτης της ενίσχυσης διέθετε τουλάχιστον έναν ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ κατά την ημερομηνία προμήθειας και εξακολουθεί να τον διαθέτει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του προς χρηματοδότηση. Πριν από την οριστικοποίηση της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, η επιχείρηση πρέπει να έχει ήδη προχωρήσει στην προμήθεια, αποπληρωμή των θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου, καθώς και στη σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία 
της επιχείρησης.
 
5. Πόσες αιτήσεις μπορεί να υποβάλει ο κάθε ενδιαφερόμενος.

Κάθε δυνητικός λήπτης της επιχορήγησης μπορεί να υποβάλει μία (1) μόνο αίτηση για κάθε ΑΦΜ και για το σύνολο των χώρων εστίασης που διαθέτει.
Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι το ποσό με το οποίο επιχορηγείται η επιχείρηση στο πλαίσιο της δράσης είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. Οι λήπτες της ενίσχυσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στη δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.
Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα: https://heating-devices.mindev.gov.gr.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.antagonistikotita.gr.
Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 28/4/2021.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.