Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Sunrise I NPL Finance DAC Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Sunrise I NPL Finance DAC Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.

Ενημέρωση για την αναμεταβίβαση, την τιτλοποίηση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο αυτών.

5' 47" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Η εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «PIRAEUS SNF DAC», με έδρα στην Ιρλανδία (Φένιαν, β’ όροφος, Πάλμερστον Χάουζ, Δουβλίνο 2) (η «PIRAEUS SNF DAC»), στην οποία είχαν εκχωρηθεί λόγω τιτλοποίησης απαιτήσεις της «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» και η οποία είχε αναθέσει τη διαχείριση των εν λόγω απαιτήσεων στην εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων «Intrum Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» (πρώην «Alternative Financial Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις»), με διακριτικό τίτλο «Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», έδρα στην Αθήνα (Λ. Μεσογείων 109-111), αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1519465010000 και Α.Φ.Μ. 801215902 (ο «Διαχειριστής»), προέβη σε αναμεταβίβαση στην «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής 4), με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 157660660000 και Α.Φ.Μ. 996763330 (η «Τράπεζα»), μέρους του κατωτέρω περιγραφόμενου χαρτοφυλακίου απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 14 παρ. 13 του ν. 3156/2003, με καταχώρηση της σχετικής  σύμβασης αναμεταβίβασης (επανεκχώρησης) στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών (τόμος 12, αριθμός 44). Συγκεκριμένα, αναμεταβιβάσθηκαν στην Τράπεζα απαιτήσεις από ορισμένα δάνεια και πιστώσεις οφειλετών, των οποίων οι οφειλές ή κάποιες οφειλές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και καθυστερούμενες ή/και των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί ή/και των οποίων οι οφειλές έχουν ρυθμισθεί. Ταυτόχρονα, η Τράπεζα ανέθεσε τη διαχείριση των απαιτήσεων, που αναμεταβιβάστηκαν, αντίστοιχα, στον Διαχειριστή στο πλαίσιο σχετικής μεταξύ τους σύμβασης, σύμφωνα με το ν. 4354/2015.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Τράπεζα και ο Διαχειριστής, επιπροσθέτως των ατομικών ενημερωτικών επιστολών προς τους ενεχόμενους οφειλέτες, συνοφειλέτες, εγγυητές και παρόχους εμπράγματης ή άλλης εξασφάλισης, ενημερώνουν τα φυσικά πρόσωπα που ενέχονται στις παραπάνω αναμεταβιβασθείσες απαιτήσεις ή σχετίζονται με αυτές υπό την ιδιότητα του οφειλέτη ή/και συνοφειλέτη ή/και εγγυητή ή/και παρόχου εμπράγματης ή άλλης εξασφάλισης, ή δικαστικού συμπαραστάτη ή ασκούντος τη γονική μέριμνα, επιτρόπου, αντιπροσώπου, εκτελεστή διαθήκης, κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς ή πάσης φύσης νομίμου εκπροσώπου, εταίρου ή μετόχου ή δικηγόρου ή αντικλήτου ή πραγματικού δικαιούχου νομικών προσώπων και οντοτήτων, περιλαμβανομένων των προσώπων που ασκούν αντίστοιχα καθήκοντα βάσει αλλοδαπού δικαίου, ότι, ως αποτέλεσμα της αναμεταβίβασης των παραπάνω απαιτήσεων και της ταυτόχρονης ανάθεσης της διαχείρισής τους από την Τράπεζα στον Διαχειριστή, η Τράπεζα και ο Διαχειριστής ενεργούσαν ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας (κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ), για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της αναμεταβίβασης και διαχείρισης των σχετικών απαιτήσεων.

Αναλυτική ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των παραπάνω προσώπων από την Τράπεζα και τον Διαχειριστή, αντίστοιχα, με το σύνολο των σχετικών πληροφοριών (κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, πηγές, σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας, δικαιώματα υποκειμένων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους, κατηγορίες αποδεκτών, χρονικό διάστημα τήρησης κ.λ.π.), παρέχεται ως προς μεν την Τράπεζα με το Έντυπο Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται διαρκώς αναρτημένο στην ιστοσελίδα της www.piraeusbank.gr/el/idiwtes/gdpr, ως προς δε τον Διαχειριστή στην αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή, https://www.intrum.gr/el/customer/regulatory-framework/data-privacy/privacy-statement/

«Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων».

Εν συνεχεία, η Τράπεζα προέβη, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 14 παρ. 13 του ν. 3156/2003 «Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις», σε τιτλοποίηση του κατωτέρω περιγραφόμενου χαρτοφυλακίου απαιτήσεών της από δάνεια και πιστώσεις (στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ως άνω απαιτήσεις που μεταβιβάστηκαν από την Piraeus SNF DAC) και μεταβίβασή του στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία Sunrise I NPL Finance DAC που εδρεύει στην Ιρλανδία, επί της οδού Τζόρτζις Ντοκ αρ. 3, στον 4ο όροφο, Δουβλίνο 1 (Fourth Floor, 3 George’s Dock, IFSC, Dublin 1, Ireland), με αριθμό μητρώου εταιριών 675770 (η «Εταιρεία Ειδικού Σκοπού»). Περίληψη της σχετικής σύμβασης μεταβίβασης καταχωρίσθηκε στο Δημόσιο Βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών (τόμος 12, αρ. 52). Συγκεκριμένα, τιτλοποιήθηκαν και μεταβιβάσθηκαν οι απαιτήσεις της Τράπεζας από δάνεια και πιστώσεις που απορρέουν από  συμβάσεις επιχειρηματικών δανείων, πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, ομολογιακών δανείων, στεγαστικών δανείων και καταναλωτικών δανείων οι οποίες σωρευτικά: (1) είχαν συναφθεί με την Τράπεζα ή οιαδήποτε εκ των τραπεζών «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», «Γενική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ», «Millennium BCP», «Τράπεζα Κύπρου», «Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου», «Πανελλήνια Τράπεζα» και «Ελληνική Τράπεζα» (των οποίων καθολική ή ειδική διάδοχός είναι η Τράπεζα, και (2) τελούσαν σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ή/και είχαν καταγγελθεί καθ’ οιονδήποτε χρόνο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020, καθώς και ενήμερες απαιτήσεις συνδεόμενες κατά κανόνα με τους πελάτες της Τράπεζας των προηγούμενων περιπτώσεων (οι «Απαιτήσεις»).

Σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 14 και 16 του ν. 3156/2003, η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού έχει αναθέσει τη διαχείριση των Απαιτήσεων στον Διαχειριστή και περίληψη της σχετικής σύμβασης διαχείρισης καταχωρίσθηκε στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών (τόμος 12, αριθμός 53).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Τράπεζα, η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού και ο Διαχειριστής, επιπροσθέτως των ατομικών ενημερωτικών επιστολών προς τους ενεχόμενους οφειλέτες, συνοφειλέτες, εγγυητές και παρόχους εμπράγματης ή άλλης εξασφάλισης ενημερώνουν τα φυσικά πρόσωπα που ενέχονται στις Απαιτήσεις ή σχετίζονται με αυτές υπό την ιδιότητα του οφειλέτη ή/και συνοφειλέτη ή/και εγγυητή ή/και παρόχου εμπράγματης ή άλλης εξασφάλισης, ή δικαστικού συμπαραστάτη ή ασκούντος τη γονική μέριμνα, επιτρόπου, αντιπροσώπου, εκτελεστή διαθήκης, κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς ή πάσης φύσης νομίμου εκπροσώπου, εταίρου ή μετόχου ή δικηγόρου ή αντικλήτου ή πραγματικού δικαιούχου νομικών προσώπων και οντοτήτων, περιλαμβανομένων των προσώπων που ασκούν αντίστοιχα καθήκοντα βάσει αλλοδαπού δικαίου, ότι, ως αποτέλεσμα της παραπάνω τιτλοποίησης των Απαιτήσεων, προσωπικά δεδομένα των παραπάνω προσώπων, που έχουν συλλεγεί νόμιμα, διαβιβάστηκαν, δυνάμει του άρθρου 10 παρ. 21 του ν. 3156/2003, από την Τράπεζα στον Διαχειριστή κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, προκειμένου ο Διαχειριστής να τα επεξεργάζεται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της διαχείρισης των τιτλοποιημένων Aπαιτήσεων.

Ειδικότερα και συμπληρωματικά προς την ενημέρωση που έχει παρασχεθεί από την Τράπεζα, ως υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ), με το Έντυπο Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται διαρκώς αναρτημένο στην ιστοσελίδα της, στη διεύθυνση www.piraeusbank.gr/el/idiwtes/gdpr, τα παραπάνω πρόσωπα ενημερώνονται ότι διαβιβάστηκαν μόνο τα αναγκαία για τον σκοπό της τιτλοποίησης και διαχείρισης των Απαιτήσεων προσωπικά δεδομένα (ενδεικτικά: δεδομένα ταυτοποίησης – ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ, διεύθυνση – και στοιχεία επικοινωνίας, αριθμός και στοιχεία δανειακής σύμβασης και δανειακού λογαριασμού δανείου/πίστωσης, τυχόν εξασφαλίσεις, χρεωστικό υπόλοιπο, καταβολές, συμβατικά έγγραφα κ.λ.π.).

Μετά την ως άνω μεταβίβαση των Απαιτήσεων, η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, ο Διαχειριστής και η Τράπεζα λειτουργούν ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας (κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ) των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της διαχείρισης των Απαιτήσεων. Αναλυτική ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, πηγές, σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας, δικαιώματα υποκειμένων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους, κατηγορίες αποδεκτών, χρονικό διάστημα τήρησης κ.λ.π.) μετά τη μεταβίβαση των Απαιτήσεων:

  • από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, στο μέτρο και στο βαθμό που προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, περιλαμβάνεται στη Δήλωση Απορρήτου της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή στη διεύθυνση intrum.gr/el/customer/regulatory-framework/data-privacy/data-privacy-as-per-portfolio-owner ,
  • από τον Διαχειριστή, περιλαμβάνεται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων του Διαχειριστή, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του στη διεύθυνση intrum.gr/el/customer/regulatory-framework/data-privacy/privacy-policy ,
  • από την Τράπεζα, περιλαμβάνεται στο Έντυπο Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται διαρκώς αναρτημένο στην ιστοσελίδα της στη διεύθυνση www.piraeusbank.gr/el/idiwtes/gdpr.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή