ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κερδών και μέρισμα από τον Σαράντη

Αύξηση κερδών και μέρισμα από τον Σαράντη

Αύξηση πωλήσεων και ρεκόρ στο περιθώριο λειτουργικού κέρδους κατέγραψε το 2020 ο όμιλος Σαράντη, καθώς παρά τις όποιες απώλειες, κυρίως σε επίπεδο κερδών στην επιλεκτική διανομή καλλυντικών, ευνοήθηκε από σειρά προϊόντων που σχετίζονται με την ατομική φροντίδα και υγιεινή καθώς και την οικιακή φροντίδα, αλλά και από την είσοδό του στην κατηγορία των αντιβακτηριδιακών προϊόντων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες η εισηγμένη, οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 393,38 εκατ. ευρώ, από 370,07 εκατ. ευρώ το 2019, αυξημένες κατά 6,30%. Οι πωλήσεις στην Ελλάδα παρουσίασαν σημαντική ανάπτυξη κατά 7,8% το 2020 σε σύγκριση με το 2019 και διαμορφώθηκαν σε 136,05 εκατ. ευρώ, από 126,21 εκατ. ευρώ το 2019. Οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 65,41% του συνόλου των πωλήσεων του ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 5,52% και διαμορφώθηκαν στα 257,33 εκατ. ευρώ το 2020, από 243,86 εκατ. ευρώ το 2019.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 14,52%, στα 62,70 εκατ. ευρώ το 2020, από 54,75 εκατ. ευρώ το 2019, και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στο 15,94% το 2020, από 14,79% το προηγούμενο έτος. Το περιθώριο EBITDA που σημειώθηκε το 2020 αποτελεί ρεκόρ δεκαετίας για τον όμιλο. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 38,73 εκατ. ευρώ το 2020, από 38,01 εκατ. ευρώ το 2019, αυξημένα κατά 1,89%, και το περιθώριο καθαρού κέρδους διαμορφώθηκε σε 9,84%, από 10,27% το 2019. Η κερδοφορία του ομίλου το 2020 αυξήθηκε κυρίως λόγω βελτιστοποίησης του λειτουργικού κόστους και ιδιαιτέρως λόγω χαμηλότερων εξόδων διαφήμισης και προώθησης, παρότι μέρος των εξόδων αυτών, που ήταν περιορισμένο στο πρώτο εξάμηνο του έτους, ενεργοποιήθηκε ξανά κατά το δεύτερο εξάμηνο.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου στο τέλος του 2020 παρέμενε σε χαμηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στα 10,91 εκατ. ευρώ.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση του 2021 τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020 ύψους 0,214661 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε ποσό 15 εκατ. ευρώ, έναντι 0,16701/μετοχή και συνολικού ποσού 11,2 εκατ. ευρώ που δόθηκε ως μέρισμα για τη χρήση του 2019.

Οσον αφορά την τρέχουσα χρήση, η διοίκηση του ομίλου δηλώνει ότι παραμένει αισιόδοξη λόγω της εξαιρετικής απόδοσής του το 2020, της ισχυρής οικονομικής θέσης του και της δυνατότητάς του να δημιουργεί καθαρές ταμειακές ροές, γεγονός που δημιουργεί ασφάλεια και υποστήριξη προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις.

«Η στρατηγική του ομίλου παραμένει αμετάβλητη, με έμφαση, όπως πάντα, στην ανάπτυξη, είτε οργανική είτε μέσω εξαγορών, στην περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητάς του στη γεωγραφική του περιοχή, στη βελτιστοποίηση των λειτουργικών του εξόδων, στις οικονομίες κλίμακας, στις συνέργειες και στη λειτουργική μόχλευση (operating leverage)», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της εισηγμένης.