ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βελτίωση μεγεθών για τη ΣΙΔΜΑ το 2020

Βελτίωση μεγεθών για τη ΣΙΔΜΑ το 2020

Βελτιωμένα αποτελέσματα εμφάνισε κατά τη χρήση του 2020 η ΣΙΔΜΑ, η οποία από τον Σεπτέμβριο του 2020 συμπεριλαμβάνει στον κύκλο εργασιών τις πωλήσεις που προήλθαν από την εισφορά σε είδος περιουσιακών στοιχείων της «Μπήτρος Μεταλλουργική». Η εισηγμένη, σε επίπεδο ομίλου, εμφάνισε σταθερό, σε σχέση με το 2019, κύκλο εργασιών της τάξεως των 133 εκατ. ευρώ, ο οποίος, εάν συμπεριληφθούν οι πωλήσεις αντιπροσωπείας, διαμορφώνεται σε 162,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 2,3% συγκριτικά με το 2019.

Στον αντίποδα, λόγω της αύξησης κατά 23,64% του περιθωρίου μεικτού κέρδους, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Ebitda) ενισχύθηκαν κατά 39%, σε 6,3 εκατ. ευρώ, από 4,6 εκατ. ευρώ το 2019. Οι ζημίες προ φόρων μειώθηκαν κατά 1,1 εκατ. ευρώ, σε 804.000 ευρώ, ενώ υποχώρησαν και οι ζημίες μετά από φόρους, που διαμορφώθηκαν σε 767.500 ευρώ, από περίπου 2 εκατ. ευρώ. Τα διαθέσιμα του ομίλου ανήλθαν σε 16,7 εκατ. ευρώ, από 6,2 εκατ. στο τέλος του 2019, ενώ περιορίστηκαν οριακά, κατά 0,2%, οι καθαρές δανειακές υποχρεώσεις μετά τη μεταφορά μετρητών και δανείων από την «Μπήτρος Μεταλλουργική».

Η ΣΙΔΜΑ, σε μητρικό επίπεδο, αύξησε κατά 4,7% τον κύκλο εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων αντιπροσωπείας) και κατά 55,5% τα Ebitda, σε 123,4 εκατ. ευρώ και 5,6 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. Και ύστερα από σειρά ετών εμφάνισε προ φόρων κερδοφορία ύψους 0,4 εκατ. ευρώ, από ζημία 1 εκατ. ευρώ το 2019.

Η επιστροφή στα κέρδη της μητρικής εταιρείας και η ευρύτερη βελτίωση των αποτελεσμάτων αποδίδονται στη διατήρηση της ζήτησης για χάλυβα σε ικανοποιητικά επίπεδα, στην αύξηση των διεθνών τιμών του χάλυβα και στην ολοκλήρωση της συναλλαγής με την «Μπήτρος Μεταλλουργική». Στο πλαίσιο αυτό, πριν από περίπου δύο μήνες ολοκληρώθηκε η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα τραπεζικός δανεισμός 72,6 εκατ. ευρώ να μεταφερθεί στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της ΣΙΔΜΑ, βελτιώνοντας το κεφάλαιο κίνησης.