ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιδοτήσεις: Ενίσχυση εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων τουρισμού, μεταποίησης στην Αρκαδία

Επιδοτήσεις: Ενίσχυση εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων τουρισμού, μεταποίησης στην Αρκαδία

Από την «Αρκαδία 2020», ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης του Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020», έχει ανακοινωθεί προκήρυξη της δράσης «Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή την παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων». Η δράση αφορά ενίσχυση επιχειρήσεων τουρισμού και μεταποίησης στην περιοχή εφαρμογής της «Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ1 Αρκαδία 2020» (δηλ. τους Δήμους Μεγαλόπολης, Γορτυνίας και Τρίπολης, εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Τρίπολης), με συνολικό προϋπολογισμό 2.500.000 ευρώ.

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, οι προτάσεις που θα υποβληθούν προς ενίσχυση θα αφορούν, ενδεικτικά, στις παρακάτω κατηγορίες δραστηριοτήτων:

– Τουρισμός (υπηρεσίες παροχής καταλυμάτων, υπηρεσίες εστίασης, διοικητικές / υποστηρικτικές δραστηριότητες).
– Παραγωγή – επεξεργασία προϊόντων διατροφής / αγροδιατροφής (δεύτερη μεταποίηση).
– Κλωστοϋφαντουργία – ένδυση.
– Παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων (προϊόντα ξυλείας μέταλλα, χημικές ουσίες κ.λπ.).
– Επεξεργασία μετάλλων.
– Χαρτοποιία.
– Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός.
– Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού.
– Δομικά υλικά.
– Ορυχεία – λατομεία.
– Διαχείριση αποβλήτων.
– Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.
– Δραστηριότητες υποστηρικτικές των μεταφορών.

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες για υποβολή προτάσεων είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

• Νεοσύστατες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1η/1/2016 και οι οποίες, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ.

• Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν από την 1η/1/2016 και οι οποίες, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, όπως αναφέρονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

– Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους κλάδους δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII της πρόσκλησης, καθώς και να έχουν εγκατάσταση και να πραγματοποιούν τις αντίστοιχες δαπάνες για την ενισχυόμενη επένδυση εντός της περιοχής εφαρμογής της «Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

– Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ πριν από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.

– Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά μόνο τους επιλέξιμους κλάδους δραστηριότητας (ΚΑΔ).

– Να περιλαμβάνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).

– Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν νόμιμα, διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.

– Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, ΝΕΠΑ, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του ν. 4430/2016 όπως ισχύει) και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

– Να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν το σύνολο ή μέρος της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου (ως επιλέξιμου) επενδυτικού σχεδίου, είτε με ίδια κεφάλαια είτε και με δανεισμό.

– Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

Επιλέξιμες δαπάνες

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν:

• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο.

• Μηχανήματα – εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα.

• Λογισμικό, ιστοσελίδα, e-shop (πέραν της ιστοσελίδας).

• Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών.

• Δαπάνες εκπόνησης μελέτης προετοιμασίας και υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης – Δαπάνες τεχνικών μελετών μηχανικού • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου.

• Αγορά δικαιωμάτων τεχνογνωσίας για την αξιοποίησή τους στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.
 Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (24/3/21).

Προϋπολογισμός 

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης, στο πλαίσιο αυτής, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια χρονικής διάρκειας από 18 έως 30 μήνες, σε συνάρτηση με τον προϋπολογισμό τους, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μικρότερος των 50.000 ευρώ ούτε μεγαλύτερος των 300.000 ευρώ.

Το ποσοστό ενίσχυσης με δημόσια χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους ανέρχεται στο 65% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, ενώ το 35% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου αποτελεί ιδιωτική συμμετοχή. Η ίδια συμμετοχή καλύπτεται είτε με ίδια κεφάλαια είτε με δανεισμό. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στη διεύθυνση www.ependyseis.gr.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: https://tinyurl.com/w7dxtdt6.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τις 27/5/2021.

1Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.