ΟΑΕΔ: Επιδότηση για αυτοαπασχόληση 2.900 ανέργων – Οι όροι και οι δικαιούχοι

ΟΑΕΔ: Επιδότηση για αυτοαπασχόληση 2.900 ανέργων – Οι όροι και οι δικαιούχοι

3' 18" χρόνος ανάγνωσης

Από τον ΟΑΕΔ ανακοινώθηκε η προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση (Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων/ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση, 2.900 ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες, καθώς ποσοστό 60% των δικαιούχων των ενισχύσεων θα είναι γυναίκες.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, η δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων στην συγκεκριμένη πρόσκληση ανέρχεται σε 43.400.000 ευρώ, αφορά όλες τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας και σε ετήσια βάση κατανέμεται ως εξής:

– Για το έτος 2021: 6.000.000 ευρώ.
– Για το έτος 2022: 25.000.000 ευρώ.
– Για το έτος 2023: 12.400.000 ευρώ.

Οι εντάξεις των αιτήσεων χρηματοδότησης των δικαιούχων στη δράση πραγματοποιούνται με βάση τη σειρά βαθμολογικής κατάταξης και μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, εντάσσονται όλες οι αιτήσεις που ισοβαθμούν.

Δικαιούχοι – όροι 

Στη δημοσιευμένη προκήρυξη της δράσης, δυνητικά δικαιούχοι-ωφελούμενοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, 18-29 ετών, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

Οι δυνητικά δικαιούχοι, κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης στη δράση, πρέπει σωρευτικά, εκτός των ανωτέρω, να εκπληρώνουν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

• Να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

• Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της Ε.Ε. ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.

• Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

• Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας.

• Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ να πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της θετικής αξιολόγησης (έγκρισης) της πρότασής τους.

• Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης.

• Οι δυνητικά δικαιούχοι εντάσσονται στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων, με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.), ομόρρυθμοι εταίροι των ετερόρρυθμων εταιρειών (Ε.Ε.), εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ), συνεταιρισμός εργαζομένων του άρθρου 24 του κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4430/2016 (Α΄ 32). Οι δυνητικά δικαιούχοι των ανωτέρω αναφερόμενων νομικών προσώπων είναι οι εταίροι-μέλη που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βάσει είτε του θεσμικού πλαισίου, είτε του καταστατικού, είτε της απόφασης της γενικής συνέλευσης των εταίρων, κατέχουν το 51% του εταιρικού μεριδίου και είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης, πλην των συνεταιρισμών εργαζομένων όπου ισχύουν τα οριζόμενα στον ν. 4430/2016 (Α΄ 32).

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ. Το κατ’ αποκοπή ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων/δικαιούχων της δράσης ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις, ως εξής:

– 1η δόση ύψους 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και σε κάθε περίπτωση κατόπιν της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης (ορόσημο Α).

– 2η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α΄ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (ορόσημο Β).

– 3η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β΄ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (ορόσημο Γ).

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis. Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr ή του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις χρηματοδότησης του 1ου κύκλου υποβάλλονται από τη 10η Μαΐου 2021 έως τη 10η Ιουνίου 2021.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.