ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα φορολογικά κίνητρα για αλλοδαπούς εργαζομένους και επενδυτές

Τα φορολογικά κίνητρα για αλλοδαπούς εργαζομένους και επενδυτές

Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος έχει εμπλουτισθεί με ένα πλέγμα διατάξεων που θεσπίζουν σημαντικά φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση στη χώρα μας αλλοδαπών επενδυτών, συνταξιούχων, αλλά και εργαζομένων, εκπατρισθέντων Ελλήνων ή αλλοδαπών.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 5Γ του ΚΦΕ προβλέπει ότι εργαζόμενος που μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα θα υπάγεται σε ευνοϊκή φορολόγηση για το εισόδημά του από μισθωτή εργασία και από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο προκύπτει στην Ελλάδα. Ειδικότερα, παρέχεται απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του εισοδήματος από μισθωτή εργασία ή ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, που αποκτά στην Ελλάδα μέσα στο φορολογικό έτος. Επίσης, δεν εφαρμόζεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για το ποσό που προκύπτει βάσει της κατοικίας ή του επιβατικού του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση υπαγωγής στη ρύθμιση, η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση ισχύει για επτά φορολογικά έτη, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω παράτασης. 

Διευκρινίζεται ότι τα εισοδήματα από λοιπές πηγές της Ελλάδας (π.χ. από ακίνητα, μερίσματα κ.λπ.), καθώς και το σύνολο των εισοδημάτων που αποκτάται εκτός Ελλάδας, θα φορολογούνται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, δηλαδή, χωρίς τη μείωση του 50%. Επίσης, ο εργαζόμενος δεν απαλλάσσεται από τον φόρο κληρονομιών ή δωρεών περιουσίας που βρίσκεται στην αλλοδαπή. 

Για την υπαγωγή στο εν λόγω καθεστώς θα πρέπει ο εργαζόμενος να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

– Να μην ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε από τα έξι έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του σε αυτήν.

– Να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα. 

– Να παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης που ασκείται είτε σε ημεδαπή εταιρεία είτε σε υποκατάστημα αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα. 

– Να δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για δύο έτη.

Για την υπαγωγή στο καθεστώς, προβλέπεται επίσης ως προϋπόθεση η πλήρωση νέων θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, ο εργοδότης πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο αιτών καλύπτει νέα θέση εργασίας.

Ο εργαζόμενος που μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα θεωρείται πλέον φορολογικός κάτοικος Ελλάδας κατά την έννοια των συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας που έχει συνάψει η Ελλάδα.

Από 1ης Ιανουαρίου 2021

Η ρύθμιση αφορά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά. Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας για την υπαγωγή στις εν λόγω διατάξεις, καθώς και τα υποστηρικτικά έγγραφα που προβλέπει η Υπ. Απόφαση Α.1087/2021, πρέπει να  υποβληθούν από τον εργαζόμενο στη φορολογική διοίκηση έως την 31η Ιουλίου του έτους, κατά το οποίο αναλαμβάνει την υπηρεσία του.

Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά εν λόγω ημερομηνία γίνονται δεκτές και εξετάζονται για την υπαγωγή του φορολογουμένου στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή για το επόμενο φορολογικό έτος. Ειδικά για το τρέχον έτος 2021, η προθεσμία υποβολής της αίτησης παρατάθηκε έως τις 30/09/2021.

Σημειώνεται ότι, εάν ένας εργαζόμενος έχει ήδη μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα και έχει συνάψει σύμβαση εργασίας ή έχει προβεί σε έναρξη εργασιών εντός του φορολογικού έτους 2020, μπορεί να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον ειδικό τρόπο φορολόγησης, εφόσον δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδος τα έτη 2015 έως και 2019.

Στην αίτησή του ο εργαζόμενος δηλώνει το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία φορολογική κατοικία του μέχρι την υποβολή της αίτησής του. Η φορολογική διοίκηση ενημερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους αυτού σχετικά με τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του εν λόγω φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής συνεργασίας. Περαιτέρω, εξετάζει την αίτηση και εντός 60 ημερών εκδίδει απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης. 

* Η Τζένη Πάνου είναι υπεύθυνη του φορολογικού τμήματος της ASnetwork (www.asnetwork.gr).