ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιδοτήσεις: Ενίσχυση διακρατικών πολιτιστικών έργων ευρωπαϊκής συνεργασίας

Για όλες τις κατηγορίες έργων, η μέγιστη διάρκεια είναι 48 μήνες

Επιδοτήσεις: Ενίσχυση διακρατικών πολιτιστικών έργων ευρωπαϊκής συνεργασίας

Aπό το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» ανακοινώθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για υποστήριξη πολιτιστικών έργων ευρωπαϊκής συνεργασίας. Το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» υλοποιείται στο πλαίσιο του νέου προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027», το οποίο στηρίζει πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς, με στόχο να τους βοηθήσει να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο, ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη του κλάδου και την επέκταση των εργασιών του στον ευρωπαϊκό χώρο.

Τα σχέδια ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι διακρατικά σχέδια, στα οποία μπορούν να υποβάλουν πρόταση πολιτιστικές και δημιουργικές οργανώσεις από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Παρέχουν σε πολιτιστικούς οργανισμούς όλων των μεγεθών τη δυνατότητα να συμπαράγουν, να συνεργάζονται, να πειραματίζονται, να καινοτομούν, να μετακινούνται και να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον. Η δράση αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και στα δημιουργικά έργα, και στην προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας. Τα έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας έχουν επίσης ως στόχο να συμβάλουν στην υλοποίηση αναδυόμενων πρωτοβουλιών πολιτικής της Ε.Ε., όπως το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους. Τα σχέδια μπορούν να καλύπτουν έναν ή περισσότερους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Τα έργα είναι ανοικτά σε πολιτιστικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και είναι νομίμως εγκατεστημένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα «Πολιτισμός». Ο επικεφαλής του έργου πρέπει να διαθέτει νομική οντότητα για τουλάχιστον δύο έτη την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμα.

Προτεραιότητες ενίσχυσης. Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο οδηγό, τα έργα καλύπτουν τουλάχιστον μία (και όχι περισσότερες από δύο) από τις ακόλουθες προτεραιότητες:

1. Κοινό: Αύξηση της πολιτιστικής πρόσβασης στον πολιτισμό και της συμμετοχής του στον πολιτισμό.

2. Κοινωνική ένταξη: Προώθηση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας και ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης εντός/μέσω του πολιτισμού, ιδίως των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και των ατόμων που ανήκουν σε κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες, καθώς και του διαπολιτισμικού διαλόγου.

3. Βιωσιμότητα: Να συμβάλει στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και να συμπεριλάβει το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus, ενθαρρύνοντας τους ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να δημιουργήσουν, να υιοθετήσουν και να διαδώσουν πιο φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές, καθώς και να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω των πολιτιστικών δραστηριοτήτων τους.

4. Νέα τεχνολογία: Να βοηθήσει τον ευρωπαϊκό πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα να αξιοποιήσει πλήρως τις νέες τεχνολογίες για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους, καθώς και να επιταχύνει την ψηφιακή μετάβασή τους ως απάντηση στην κρίση COVID-19.

5. Διεθνής διάσταση: Ανάπτυξη των ικανοτήτων εντός του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων βάσης και των μικροοργανισμών, ώστε να δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο – στην Ευρώπη και πέραν αυτής.

Επιλέξιμα έργα 

Ανάλογα με την κλίμακα, τις ανάγκες, τη φύση, τους στόχους και τις προτεραιότητες του έργου, οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση σε μία από τις ακόλουθες προσκλήσεις του προγράμματος:

• Σχέδια Συνεργασίας Μικρής Κλίμακας.
Ενας (1) φορέας ως συντονιστής (leader) του σχεδίου και τουλάχιστον δύο (2) οργανισμοί ως εταίροι (partners) από διαφορετικές χώρες (απαιτείται η εκπροσώπηση τουλάχιστον τριών χωρών). Η αιτούμενη ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ που αντιπροσωπεύουν κατ’ ανώτατο όριο το 80% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

• Σχέδια Συνεργασίας Μεσαίας Κλίμακας.
Ενας (1) φορέας ως συντονιστής (leader) του σχεδίου και τουλάχιστον πέντε (5) οργανισμοί ως εταίροι (partners) από διαφορετικές χώρες (απαιτείται η εκπροσώπηση τουλάχιστον πέντε χωρών). Η αιτούμενη ενίσχυση δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ που αντιπροσωπεύουν κατ’ ανώτατο όριο το 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

• Σχέδια Συνεργασίας Μεγάλης Κλίμακας.
Ενας (1) φορέας ως συντονιστής (leader) του σχεδίου και τουλάχιστον εννέα (9) οργανισμοί ως εταίροι (partners) από διαφορετικές χώρες (απαιτείται η εκπροσώπηση τουλάχιστον πέντε χωρών). Η αιτούμενη ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ που αντιπροσωπεύουν κατ’ ανώτατο όριο το 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Για όλες τις κατηγορίες έργων, η μέγιστη διάρκεια είναι 48 μήνες.

Επιλέξιμες δράσεις

Οι δράσεις προκειμένου να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση πρέπει να σχετίζονται με τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα. Επισημαίνεται ότι δραστηριότητες που ανήκουν αμιγώς στον οπτικοακουστικό τομέα δεν είναι επιλέξιμες, γιατί χρηματοδοτούνται από το υποπρόγραμμα MEDIA.
Αναλυτικά στοιχεία των προσκλήσεων μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/culture/calls
Προτάσεις υποβάλλονται έως 7 Σεπτεμβρίου 2021.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.