ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Θετικό σήμα για τις ελληνικές τράπεζες από S&P

Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας θα επιδράσει θετικά στην εξυγίανση των χαρτοφυλακίων τους

Θετικό σήμα για τις ελληνικές τράπεζες από S&P

Θετική ως προς τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών παραμένει η Standard & Poor’s εκτιμώντας πως η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας θα επιδράσει θετικά στην εξυγίανση των χαρτοφυλακίων τους.

Στην τελευταία πιστοληπτική αξιολόγηση αναβάθμισε την ελληνική οικονομία στο «BB» από «BB-» θεωρώντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες, σε συνδυασμό με την εισροή και αξιοποίηση των κονδυλίων από το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, θα βελτιώσουν τις επιδόσεις της χώρας στο οικονομικό πεδίο.

Η S&P εκτιμά ότι αυτό θα επηρεάσει θετικά τις επιχειρηματικές προοπτικές, την προσφορά πιστώσεων και τη ζήτηση στην Ελλάδα και θα ενισχύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών για την αγορά προβληματικών περιουσιακών στοιχείων, βοηθώντας έτσι τις ελληνικές τράπεζες να εξυγιάνουν περαιτέρω τους ισολογισμούς τους και να δημιουργήσουν τον αναγκαίο χώρο για να στηρίξουν την οικονομία.

Κατά την άποψη της S&P, η αύξηση των εγχώριων καταθέσεων, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη εκκαθάριση των ισολογισμών και της υποστηρικτικής νομισματικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στις πράξεις μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης TLTRO της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έχει οδηγήσει σε βελτιώσεις των δεικτών χρηματοδότησης και ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών.

Στο πλαίσιο της έκθεσής της για τις τράπεζες στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (ΕΜΕΑ), η S&P Glo-bal Rating θεωρεί ότι θα παραμείνουν ανθεκτικές στους επόμενους μήνες. Πλέον, εκτιμά ότι η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων θα αποδυναμωθεί λιγότερο από ό,τι ανέμενε προηγουμένως και σίγουρα πολύ λιγότερο από ό,τι κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2009. Οι παράγοντες που στηρίζουν αυτή την άποψη είναι η διάθεση εμβολίων και η εκτεταμένη στήριξη πολιτικής, η οποία και έχει ενισχύσει την οικονομική ανάκαμψη σε όλη την περιοχή της EMEA. Ωστόσο, τα αρνητικά επιτόκια είναι πιθανό να παραμείνουν στην Ευρωζώνη έως το 2024, υπονομεύοντας την κερδοφορία για πολλές τράπεζες της περιοχής, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με τους εξής κινδύνους:

– Διακοπή ή αναστροφή της ανάκαμψης λόγω της πανδημίας ή εξαιτίας της πρόωρης ή υπερβολικά απότομης απόσυρσης των δημοσιονομικών μέτρων στήριξης. Αυτά θα μπορούσαν να υποχρεώσουν τις τράπεζες στον σχηματισμό υψηλότερων προβλέψεων με αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία τους.

– Καθυστερήσεις στην υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων.

– Αντιστροφή των σημερινών ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας, με συνέπεια να αυξηθεί το κόστος χρηματοδότησης για κυβερνήσεις, εταιρείες και τράπεζες. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί είτε επειδή οι συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις θα απαιτήσουν τελικά μια αλλαγή στη νομισματική πολιτική, είτε επειδή οι επενδυτές θα στραφούν σε άλλες πιο ασφαλείς τοποθετήσεις.

– Εμφάνιση «φούσκας» στις αγορές assets, ιδίως στην αγορά ακινήτων.

Σε γενικές γραμμές, πάντως, η S&P θεωρεί ότι οι κίνδυνοι έχουν μειωθεί για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Η συντριπτική πλειονότητα θα έχει βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2021.

Ο οίκος εκτιμά επίσης ότι η επιστροφή της ζήτησης για δάνεια από τα νοικοκυριά θα αποτελέσει τη βασική κινητήρια δύναμη αύξησης της πίστωσης το 2021. Υπάρχουν ενδείξεις για αυξανόμενη ζήτηση στεγαστικών δανείων σε μερικές χώρες και τα καταναλωτικά δάνεια είναι πιθανό να ανακάμψουν σταδιακά καθώς η ιδιωτική κατανάλωση απογειώνεται ύστερα από έναν και πλέον χρόνο εξοικονόμησης και απομόχλευσης.