ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 22,3 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη του «Υγεία» στη διάρκεια του 2020

Στα 22,3 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη του «Υγεία» στη διάρκεια του 2020

Αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας του, παρά τη μικρή κάμψη των εσόδων, ως αποτέλεσμα και της πανδημίας, εμφάνισε το 2020 το θεραπευτήριο «Υγεία», ενώ συνέχισε να παράγει υψηλές λειτουργικές ταμειακές ροές.

Το θεραπευτήριο, που πέρασε το 2019 στα χέρια της CVC Capital Partners, κατάφερε να περιορίσει αισθητά τις επιπτώσεις της πανδημίας παρότι στο πρώτο lockdown (αρχές 2020) υπήρξαν απαγορεύσεις που άγγιξαν τη λειτουργία του, καθώς και μια γενικότερη τάση αναβολής επεμβάσεων από πλευράς πελατών.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε πέρυσι σε 140,8 εκατ. ευρώ έναντι 143,1 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας μείωση 1,6%, με τα μεικτά κέρδη, όμως, να διευρύνονται (38,1 εκατ. ευρώ, +0,6%), όπως και το σχετικό περιθώριο. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 43,7 εκατ. ευρώ έναντι 41,6 εκατ. ευρώ το 2019, καταγράφοντας αύξηση 5%.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 28,5 εκατ. ευρώ έναντι 27,6 εκατ. ευρώ το 2019, και τα κέρδη μετά από φόρους σε 22,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 33,6 εκατ. ευρώ το 2019. Η απόδοση απασχολούμενων κεφαλαίων (Return on Equity-RoE) ήταν 11,88%.

Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες έφθασαν σε 44,1 εκατ. ευρώ από 39,6 εκατ. ευρώ την αμέσως προηγούμενη χρήση. Το θεραπευτήριο «Υγεία» κάλυψε ομολογιακό δάνειο, χωρίς εξασφαλίσεις, ποσού 105 εκατ. ευρώ, το οποίο εξέδωσε η απώτερη μητρική του Hellenic Healthcare (ΗΗ), η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο, εξέλιξη που σε συνδυασμό με αγορές ενσώματων παγίων προκάλεσε εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες 121 εκατ. ευρώ.

Για την κάλυψη του ομολογιακού συνάφθηκε νέος δανεισμός 100 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, με επικεφαλής τη Eurobank. O καθαρός δανεισμός στο τέλος του 2020 διαμορφώθηκε στα 188,3 εκατ. ευρώ από 45,6 εκατ. ευρώ το 2019. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 199,4 εκατ. ευρώ.