Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς δικαιούχους έως 15.10.2021

2' 55" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Aπό τη Δευτέρα 2 Αυγούστου ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Μέτρο 3.4.4 – «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας». Πρόκειται για την 3η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο συγκεκριμένο μέτρο, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020. Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) της πρόσκλησης για το Μέτρο 3.4.4 ανέρχεται στα 10 εκατ. ευρώ.

Επιλέξιμες ενέργειες

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, τα έργα που θα ενταχθούν στο συγκεκριμένο μέτρο αφορούν στα παρακάτω είδη Πράξεων:

– Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
– Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.
– Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
– Μεταποίηση των υποπροϊόντων.
– Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.
– Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.

Οι στόχοι των ανωτέρω Πράξεων θα επιτευχθούν αποκλειστικά μέσω της υλοποίησης των ακόλουθων ενεργειών:

Α. Ιδρυση νέων μονάδων μεταποίησης.
Β. Μηχανολογική ή/και κτιριακή επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.
Γ. Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

Κάθε υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να εξυπηρετεί αποκλειστικά την υλοποίηση μίας εκ των ανωτέρω ενεργειών, με εξαίρεση τις ενέργειες Β και Γ, οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν από κοινού.

Ειδικότερα, οι διαδικασίες μεταποίησης των παραπάνω ενεργειών αφορούν την προετοιμασία και παρουσίαση των παρουσιαζόμενων προϊόντων, που περιλαμβάνουν: τον τεμαχισμό σε φιλέτα, τη συσκευασία, την κονσερβοποίηση, την κατάψυξη, το κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, τη διατήρηση σε ξίδι, την αποξήρανση ή την προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο.

Επιλέξιμοι φορείς

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, δικαιούχοι ενίσχυσης στην παρούσα πρόσκληση είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές οργανώσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών, καθώς και επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της ΜμΕ.

Οι ενισχύσεις παρέχονται σε δικαιούχους: (i) των οποίων μπορεί να καταδειχθούν η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα, (ii) που αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή, (iii) που δεν έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης πράξης, (iv) των οποίων οι επιχειρήσεις διαθέτουν (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) εγκαταστάσεις μεταποίησης.

Ποσοστά χρηματοδότησης

Σύμφωνα με την πρόσκληση, ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 20.000 ευρώ και να μην υπερβαίνει τα 4.000.000 ευρώ, ενώ ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των Πράξεων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο – ημερομηνία εξόφλησης τελευταίου τιμολογίου δαπανών) ορίζεται η 30ή Ιουνίου 2023, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Το μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης που διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου καθώς και τη χωροθέτηση των Πράξεων, δηλαδή αν υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά», οπότε και λαμβάνουν αύξηση της έντασης της δημόσιας ενίσχυσης κατά 35 ποσοστιαίες μονάδες.

Συγκεκριμένα, για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις η ένταση ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως 85% ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης του έργου, για οργανώσεις αλιέων ή άλλους συλλογικούς δικαιούχους από 60% έως 85%, ενώ για οργανώσεις/ενώσεις παραγωγών ή διακλαδικές οργανώσεις από 75% έως 85%.

Επισημαίνεται ότι πράξεις που εξυπηρετούν συλλογικό συμφέρον και έχουν συλλογικό δικαιούχο και καινοτόμα χαρακτηριστικά, κατά περίπτωση, σε τοπικό επίπεδο ενισχύονται σε ποσοστό 100%.

Τονίζεται ότι ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 29η.2.2020 και οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τότε και μέχρι την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης μπορούν να προσμετρηθούν στην απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή, εφόσον διαπιστώνεται η εξόφλησή τους.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.alieia.gr.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς δικαιούχους έως 15.10.2021.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή