ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιδοτήσεις: Ενισχύσεις για ίδρυση νέων επιχειρήσεων και αυτοαπασχόληση

Η προκήρυξη της δράσης έγινε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με τον προϋπολογισμό της να ανέρχεται σε 2.960.000 ευρώ

Επιδοτήσεις: Ενισχύσεις για ίδρυση νέων επιχειρήσεων και αυτοαπασχόληση

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώθηκε η προκήρυξη της δράσης «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, με τον προϋπολογισμό της (δημόσια δαπάνη) να ανέρχεται σε 2.960.000 ευρώ.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών για αυτοαπασχόληση και ίδρυση πολύ μικρών επιχειρήσεων. Η υποστήριξη της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας θα αφορά αποκλειστικά τους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ήτοι: αγροδιατροφικός τομέας, τουρισμός, υλικά και κατασκευές, ένδυση – κλωστοϋφαντουργία, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τεχνολογίες ενέργειας, τεχνολογίες περιβάλλοντος, μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι άνεργοι που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στους προαναφερθέντες παραγωγικούς τομείς (π.χ. άνεργοι, πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες και πρώην ιδιοκτήτες πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε αυτούς τους τομείς, καθώς και άνεργοι νέοι επιστήμονες με ειδικότητες που σχετίζονται με τους τομείς αυτούς). Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων, ενδεικτικά, περιλαμβάνουν:

– Να είναι άνεργοι, γεννημένοι από 31/12/1955 έως 1/1/1991, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

– Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.

– Να κάνουν έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ, ΜΟΝΟ σε επιλέξιμους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008), μετά την ημερομηνία δημοσίευσής της και το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασής τους.

– Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο εντός της περιοχής παρέμβασης της δράσης.

– Ο δικαιούχος να μην απασχολείται ως μισθωτός στην ίδια ή σε άλλη επιχείρηση από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης μέχρι τον τελικό έλεγχο.

– Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά συστήνοντας επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ατομική Επιχείρηση, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ), Συνεταιρισμός εργαζομένων του άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε΄ του Ν. 4430/2016 (Α΄ 32).

– Οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς χρηματοδότηση σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους πρόγραμμα.

– Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει την τελευταία τριετία ο δικαιούχος, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων).

– Να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

– Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης (είτε ατομικά είτε ως μέλος νομικού προσώπου/νομικής οντότητας).

– Να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από τη δημοσιευμένη προκήρυξη.

Τι επιχορηγείται

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, οι νέες επιχειρήσεις/δικαιούχοι ενισχύονται με κατ’ αποκοπήν ποσό ενίσχυσης ύψους 14.800 ευρώ, το οποίο αφορά τις λειτουργικές δαπάνες (ενοίκιο, ενέργεια, ασφαλιστικές εισφορές, μισθολογικό κόστος κ.λπ.) της νέας επιχείρησης κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ. Το κατ’ αποκοπήν ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

• 1η δόση ύψους 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και σε κάθε περίπτωση κατόπιν της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης.

• 2η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α΄ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης.

• 3η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β΄ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης.

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), www.ependyseis.gr. Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: https://tinyurl.com/y7n2a7ym.

Αιτήσεις υποβάλλονται έως την 15η Νοεμβρίου 2021.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.