ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Από ξένες εταιρείες το 25% των επενδύσεων

Σημαντικά αυξηµένες σε σύγκριση με το 2018 ήταν το 2019 οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με τον τζίρο τους να διαμορφώνεται επίσης σε υψηλότερα επίπεδα.

Από ξένες εταιρείες το 25% των επενδύσεων

Σημαντικά αυξηµένες σε σύγκριση με το 2018 ήταν το 2019 οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με τον τζίρο τους να διαμορφώνεται επίσης σε υψηλότερα επίπεδα.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για εταιρείες οι οποίες, αν και αποτελούν μόλις το 0,5% του συνόλου των επιχειρήσεων στη χώρα, πραγματοποιούν πάνω από το 25% των συνολικών επενδύσεων και παράγουν πάνω από το 1/5 της συνολικής ακαθάριστης αξίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το 2019 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα 3.406 αλλοδαπές επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (εκτός των προσωπικών). Τα στοιχεία αφορούν επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο από μετόχους που εδρεύουν στην αλλοδαπή άνω του 50%. Το 2018 δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα 2.997 επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας, 13,64% λιγότερες σε σύγκριση με το 2019.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων ανήλθε το 2019 σε 48 δισ. ευρώ, τζίρος που αντιστοιχεί στο 18% του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιεί το σύνολο των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Το 2019 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα 3.406 αλλοδαπές επιχειρήσεις, αποτελώντας μόλις το 0,5% του συνόλου.

Η αξία παραγωγής και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ανήλθαν στα 29 δισ. και 11 δισ. ευρώ, αντιστοίχως, ποσά που αντιπροσωπεύουν το 17,7% της συνολικής αξίας παραγωγής και το 21,5% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας.

Οι επιχειρήσεις αυτές πραγματοποίησαν το 2019 ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά 1,67 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 25,3% του συνόλου των επενδύσεων, ενώ δαπάνησαν 6,2 δισ. ευρώ για αμοιβές προσωπικού, ποσό που αντιστοιχεί στο 18,9% των συνολικών δαπανών για αμοιβές των εργαζομένων από τις επιχειρήσεις.

Από τις 3.406 συνδεόμενες επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από θεσμικές μονάδες που εδρεύουν στην αλλοδαπή, κατά το έτος 2019, οι 2.903 ελέγχονταν από θεσμικές μονάδες που εδρεύουν σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης (85,2%) και 503 επιχειρήσεις ελέγχονταν από θεσμικές μονάδες οι οποίες εδρεύουν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης (14,8%).

Οι πέντε κυριότερες χώρες στις οποίες εδρεύουν οι τελικές ελέγχουσες θεσμικές μονάδες είναι η Κύπρος με ποσοστό 42,8% (1.457 επιχειρήσεις), το Ηνωμένο Βασίλειο με ποσοστό 7,6% (258 επιχειρήσεις), η Ολλανδία με ποσοστό 6,2% (212 επιχειρήσεις), η Γερμανία με ποσοστό 5,5% (188 επιχειρήσεις) και το Λουξεμβούργο με ποσοστό 4,9% (167 επιχειρήσεις). Αν μη τι άλλο, ένα σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων είναι ελληνικών συμφερόντων, αλλά ο βασικός μέτοχος έχει έδρα την Κύπρο.

Ο τομέας που παρουσίασε το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων ήταν το εμπόριο με 1.087, ήτοι 31,9% του συνόλου των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων. Στον τομέα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας δραστηριοποιήθηκαν 385 επιχειρήσεις, ήτοι 11,3%, και στον τομέα των επαγγελματικών επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων δραστηριοποιήθηκαν 372 επιχειρήσεις, δηλαδή το 10,9% του συνόλου των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων.

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο, συγκεκριμένα 71.072 απασχολούμενοι ή το 34,7% του συνόλου των απασχολουμένων στις αλλοδαπές επιχειρήσεις.