Επιδοτήσεις: Πρόγραμμα 37 εκατ. ευρώ για εξοικονόμηση νερού

Επιδοτήσεις: Πρόγραμμα 37 εκατ. ευρώ για εξοικονόμηση νερού

Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει ανακοινωθεί τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020.

3' 31" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει ανακοινωθεί τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020. Στην τροποποίηση ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δίνονται διευκρινίσεις για εναλλακτικό τρόπο κάλυψης της υποχρέωσης υποβολής συγκεκριμένων δικαιολογητικών, η έκδοση των οποίων είναι χρονοβόρος, ή τρόποι αντιμετώπισης ειδικών περιπτώσεων. Επ’ ευκαιρία της παράτασης, σήμερα, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της πρόσκλησης.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν: α) φυσικά πρόσωπα, β) νομικά πρόσωπα και γ) συλλογικά σχήματα αγροτών, τα οποία πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Για να μπορεί να υποβάλει αίτηση ένας αγρότης (φυσικό πρόσωπο) θα πρέπει: να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος, να έχει υποβάλει ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης κατά το έτος 2020, να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος και να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενος.

Τα νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου θα πρέπει: να έχουν υποβάλει ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης κατά το 2020, να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα, να έχουν διάρκεια κατ’ ελάχιστον 10 έτη από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης και σε κάθε περίπτωση τέτοια ώστε να καλύπτεται η περίοδος των μακροχρονίων υποχρεώσεων, να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση και να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.

Τα συλλογικά σχήματα, ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών αγροτικοί συνεταιρισμοί, ενώσεις αυτών και ΚΟΙΝΣΕΠ θα πρέπει: οι μεν αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ΚΟΙΝΣΕΠ να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο οικείο μητρώο, τα δε λοιπά συλλογικά σχήματα να είναι αναγνωρισμένα, να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος, να έχουν διακριτή λογιστική διαχείριση στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου, να εμφανίζουν, τις τρεις προηγούμενες χρήσεις από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης, μέσο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 ευρώ και κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Από τον περιορισμό αυτό εξαιρούνται όσα συλλογικά σχήματα συστάθηκαν εντός της προηγούμενης τριετίας από το έτος υποβολής. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα και να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.

Επιλέξιμες δαπάνες. Η δράση χρηματοδοτεί δαπάνες που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

• Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις στις οποίες περιλαμβάνονται: α) εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και του κόστους της άρδευσης όπως φωτοβολταϊκό σύστημα ή φορητή αυτόνομη διάταξη επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου, β) γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τους (π.χ. σωληνώσεις, αντλία, γεννήτρια, ηλεκτρολογικός πίνακας) και της απαραίτητης κτιριακής υποδομής (π.χ. μικρό αντλιοστάσιο), γ) επιμέρους εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων/πηγαδιών (ενδεικτικά: αλλαγή αντλίας, γεννήτριας, ηλεκτρολογικού πίνακα), δ) δεξαμενές (χωμάτινες, μεταλλικές, κλπ.) που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και χρησιμεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής (όμβρια) για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης.

Τροποποίηση του προγράμματος και νέα παράταση υποβολής αιτήσεων έως τις 30 Νοεμβρίου 2021.

• Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ενδεικτικά αναφέρουμε: αρδευτικά συστήματα, δεξαμενές όγκου έως 500 κ.μ., μηχανολογικός εξοπλισμός (π.χ. αγωγοί μεταφοράς) που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό), ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης κλπ.

• Γενικές δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Ποσοστά ενίσχυσης. Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, η δράση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται σε 37.000.000 ευρώ. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης ανέρχεται σε 150.000 ευρώ για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ για τα συλλογικά σχήματα μπορεί να ανέλθει στις 200.000 ευρώ, με δυνατότητα αύξησης έως 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Η ένταση στήριξης για τη δράση μπορεί να ανέλθει έως και 85% του αιτούμενου προϋπολογισμού ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων, των Περιφερειών, την κατάσταση του υδατικού συστήματος που επηρεάζεται από την επένδυση και τη δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στον δικτυακό τόπο

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης και των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας φορέων και δαπανών, μπορούν να αναζητηθούν στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ:  και

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 30 Νοεμβρίου 2021.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή