Φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας

Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος παρέχει φορολογικά κίνητρα για τις εταιρείες που επενδύουν στην ανάπτυξη ευρεσιτεχνίας και τη χρήση της για σκοπούς παραγωγής των προϊόντων τους ή παροχής των υπηρεσιών τους

2' 51" χρόνος ανάγνωσης

Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος παρέχει φορολογικά κίνητρα για τις εταιρείες που επενδύουν στην ανάπτυξη ευρεσιτεχνίας και τη χρήση της για σκοπούς παραγωγής των προϊόντων τους ή παροχής των υπηρεσιών τους.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι τα κέρδη επιχείρησης από την πώληση προϊόντων παραγωγής της, για την οποία παραγωγή χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη στο όνομά της, η οποία αναπτύχθηκε από την ίδια, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τρεις συνεχόμενες χρήσεις. Ως πρώτη χρήση λαμβάνεται αυτή μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα από την πώληση των πιο πάνω προϊόντων. Η απαλλαγή χορηγείται και όταν τα προϊόντα παράγονται σε εγκαταστάσεις τρίτων. Επίσης καταλαμβάνει και τα κέρδη που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών, όταν αυτή αφορά εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας, επίσης διεθνώς αναγνωρισμένης.

Ως «ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη» ορίζεται αυτή για την οποία έχει απονεμηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που εμπίπτει σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας που χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office «EPO») και έχει κατοχυρωθεί στην Ελλάδα. β) Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας κατοχυρωμένο στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), το οποίο έχει επίσης κατοχυρωθεί σε ακόμη ένα κράτος, το οποίο: i) έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Convention «EPC») ή συνεργάζεται στο πλαίσιο αυτής, ή ii) είναι μέλος του ΟΟΣΑ ή σε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας (accession candidate country) ή σε καθεστώς ενισχυμένης δέσμευσης (enhanced engagement country).

Οταν η διεθνώς αναγνωρισμένη ευρεσιτεχνία αφορά τμήμα ή εξάρτημα του παραγόμενου προϊόντος, θα πρέπει η ευρεσιτεχνία αυτή να συμβάλλει με ποσοστό 30% και άνω στο κόστος που αντιπροσωπεύουν τα υλικά κατασκευής του προϊόντος.

Στη ρύθμιση εμπίπτουν και επιχειρήσεις νεοϊδρυόμενες ή υφιστάμενες, στις οποίες κατά τη σύστασή τους ή την αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού τους κεφαλαίου εισφέρεται διεθνώς αναγνωρισμένη ευρεσιτεχνία από τον ιδρυτή, μέτοχο ή εταίρο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

Διαδικασία

Για την υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση, η επιχείρηση πρέπει να υποβάλει αίτηση στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) του υπουργείου Οικονομικών, η οποία διαβιβάζεται στον ΟΒΙ. Ο τελευταίος μετά από ενδελεχή εξέταση των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών εκδίδει αιτιολογημένη θετική ή αρνητική γνώμη, την οποία διαβιβάζει στη ΓΓΒ. Εν συνεχεία ο υπουργός Οικονομικών εκδίδει εγκριτική ή απορριπτική απόφαση, η οποία κοινοποιείται στη ΔΟΥ στην οποία υπάγεται η επιχείρηση.

Φορολογική απαλλαγή

Τα απαλλασσόμενα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού και υπολογίζονται με βάση τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται σύμφωνα με την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, όπως προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και εμφανίζονται στον ισολογισμό και τα οποία προέρχονται από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Από τα κέρδη αυτά αφαιρούνται τα κέρδη που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος και από συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, οι κρατήσεις για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και τα κέρδη της χρήσης που διανέμονται πραγματικά ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους ή τον επιχειρηματία, καθώς και οι αφορολόγητες εκπτώσεις επενδύσεων αναπτυξιακών νόμων.

Σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας και εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, το τακτικό αποθεματικό και τα διανεμόμενα κέρδη ανάγονται σε μεικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτά φόρου. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, το αποθεματικό σχηματίζεται από τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με την αρχική δήλωση, αφού αφαιρεθούν οι απολήψεις.

Διευκρινίζεται ότι όταν η επιχείρηση πραγματοποιεί έσοδα που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις, ως κέρδη που απαλλάσσονται της φορολογίας είναι μόνο το μέρος των κερδών που αντιστοιχεί στα έσοδα από την πώληση των προϊόντων ή από την παροχή υπηρεσιών για τα οποία χρησιμοποιήθηκε η ευρεσιτεχνία.

Το ειδικό αποθεματικό που σχηματίζεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπόκειται σε φορολογία κατά το μέρος που διανέμεται, κεφαλαιοποιείται ή αναλαμβάνεται κάθε φορά.

* Η κ. Τζένη Πάνου είναι υπεύθυνη του φορολογικού τμήματος της AS Network (www.asnetwork.gr).

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT