Επιδοτήσεις: Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχειρήσεων στην Πελοπόννησο

Επιδοτήσεις: Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχειρήσεων στην Πελοπόννησο

3' 24" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014-2020 ανακοινώθηκε η προκήρυξη της δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από ανέργους». Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000€ και χρηματοδοτείται από το ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Πελοπόννησος» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, η δράση έχει σκοπό την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης, μέσω της ενίσχυσης ανέργων, για την έναρξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Δικαιούχοι για υποβολή πρότασης είναι άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής, όπως αυτές αναγράφονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

1. Είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και κατά την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ.

2. Είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

3. Είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.

4. Οι άνδρες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

5. Να κάνουν έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ μόνο σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008), όπως αυτοί ορίζονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασής τους.

6. Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

7. Να μην απασχολούνται ως μισθωτοί στην ίδια ή σε άλλη επιχείρηση/εργοδότη από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης μέχρι τον τελικό έλεγχο.

8. Να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης μέχρι τον τελικό έλεγχο.

9. Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά συστήνοντας επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων:

– Ατομική Επιχείρηση.

– Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ).

– Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.). – Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.). – Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ).

– Συνεταιρισμός εργαζομένων του άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε΄ του Ν. 4430/2016 (Α΄ 32).

Οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης να μην έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και να μην υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης (είτε ατομικά είτε ως μέλος νομικού προσώπου/νομικής οντότητας).

Η δράση ενισχύει επενδυτικά σχέδια με καταβολή κατ’ αποκοπήν επιχορηγούμενου ποσού ύψους 14.800 ευρώ.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, το κατ’ αποκοπήν ποσό με το οποίο θα ενισχυθούν όλοι οι δικαιούχοι που θα επιλεγούν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης αφορά τις λειτουργικές δαπάνες της νέας επιχείρησης κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της και έχει βασιστεί στα ιστορικά δεδομένα για δαπάνες, οι οποίες, ενδεικτικά, είναι:

– Ενοίκια επαγγελματικού χώρου.

– Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας, τηλεφωνίας, θέρμανσης του επαγγελματικού χώρου.

– Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική, συμβουλευτική υποστήριξη κ.λπ.).

– Δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας, σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών αφισών, διαφημιστικές καταχωρίσεις, εταιρική ιστοσελίδα κ.λπ.).

– Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου.

– Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

– Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.

– Αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ.

Η δράση ενισχύει επενδυτικά σχέδια με καταβολή κατ’ αποκοπήν επιχορηγούμενου ποσού ύψους 14.800 ευρώ. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

– Πρώτη δόση ύψους 4.000 ευρώ μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και σε κάθε περίπτωση κατόπιν της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης (1ο ορόσημο)

– Δεύτερη δόση ύψους 5.400 ευρώ μετά τη λήξη του α΄ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών (2ο ορόσημο)

– Τρίτη δόση ύψους 5.400 ευρώ μετά τη λήξη του β΄ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών (3ο ορόσημο).

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης (επιλέξιμοι ΚΑΔ, προϋποθέσεις συμμετοχής κ.λπ.) μπορούν να αναζητηθούν στις ιστοσελίδες: www.espa.gr, www.eydpelop.gr/.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τις 6.5.2022.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή