Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Ο νέος ΕΝΦΙΑ αναμένεται να βεβαιωθεί προσαρμοσμένος στις αλλαγές που επήλθαν με τον πρόσφατο ν. 4916/2022. Ο βασικός φόρος για τα κτίσματα κυμαίνεται στα 2 έως 16,20 ευρώ ανά τ.μ. βάσει της τιμής ζώνης ενώ για τα οικόπεδα από 3,7 έως 9.250 ευρώ ανά 1.000 τ.μ..

3' 6" χρόνος ανάγνωσης

• Ο νέος ΕΝΦΙΑ αναμένεται να βεβαιωθεί προσαρμοσμένος στις αλλαγές που επήλθαν με τον πρόσφατο ν. 4916/2022. Ο βασικός φόρος για τα κτίσματα κυμαίνεται στα 2 έως 16,20 ευρώ ανά τ.μ. βάσει της τιμής ζώνης ενώ για τα οικόπεδα από 3,7 έως 9.250 ευρώ ανά 1.000 τ.μ.. Για εμπράγματα δικαιώματα η αξία των οποίων υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, επιβάλλεται επιπλέον φόρος ανά εμπράγματο δικαίωμα με συντελεστή από 0% έως 1% επί της αξίας της περιουσίας.

Για τα φυσικά πρόσωπα με συνολική αξία περιουσίας που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ, ο ΕΝΦΙΑ που προκύπτει προσαυξάνεται με την εφαρμογή συντελεστών προσαύξησης που κυμαίνονται από 5% έως 20%.

• Σε συνέχεια της ρηξικέλευθης απόφασης του ΣτΕ (1108/2021), η ΔΕΔ Θεσσαλονίκης με τη σειρά της αναγνωρίζει το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που αναλογεί στις δαπάνες κατασκευής επενδυτικών αγαθών σε ακίνητα τρίτων, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της μισθωτικής σχέσης. Εν προκειμένω η ΔΕΔ έλαβε υπόψη της το σκεπτικό του ΣτΕ με το οποίο αντίστοιχα κρίθηκε ότι υφίσταται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που επιβάρυνε τις δαπάνες για εγκαταστάσεις και βελτιώσεις σε μισθωμένα ακίνητα τρίτων, παρά το γεγονός ότι τα μισθωτήρια συμβόλαια είχαν διάρκεια μικρότερη των εννέα ετών.

Υπενθυμίζεται ότι το ΣτΕ βασίστηκε σε προηγούμενη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C-98/07), που διευκρίνισε ότι η δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη-μέλη να ορίζουν την έννοια των επενδυτικών αγαθών αφορά αποκλειστικά και μόνο τον διακανονισμό των εκπτώσεων και, άρα, δεν θίγει τη διάταξη που προβλέπει το δικαίωμα έκπτωσης. Αλλωστε το δικαίωμα των υποκειμένων στον φόρο να εκπίπτουν τον ΦΠΑ των εισροών τους συνιστά θεμελιώδη αρχή του κοινού συστήματος ΦΠΑ και δεν μπορεί, καταρχήν, να περιορίζεται. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΔ, αναφερόμενη στην προηγούμενη απόφαση του ΣτΕ αναγνώρισε προς έκπτωση το ποσό του φόρου με το οποίο επιβαρύνθηκαν οι δαπάνες της προσφεύγουσας, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της μισθωτικής της σχέσης (ΔΕΔ Θ 3615/2021).

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ως εξόχως σημαντική, καθώς φαίνεται ότι επιλύεται ένα ζήτημα που διαχρονικά επιβάρυνε τους φορολογουμένους οι οποίοι επωμίζονταν ως κόστος τον ΦΠΑ που αναλογούσε σε δαπάνες τους σε ακίνητα τρίτων, τα οποία μίσθωναν για λιγότερο από εννέα έτη. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη είναι η άμεση παροχή σχετικών διευκρινίσεων από τη φορολογική διοίκηση προς την κατεύθυνση αυτή, τόσο προς τους ελεγκτές της όσο και προς τους φορολογουμένους.

• Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης έκρινε νόμιμη κανονιστική ρύθμιση που επέβαλε τη γνωστοποίηση πληροφοριών από την Airbnb προς τις φορολογικές αρχές του Βελγίου. Ειδικότερα, το ΔΕΕ έκρινε επί προδικαστικού ερωτήματος του Συνταγματικού Δικαστηρίου του Βελγίου, αναφορικά με υπόθεση προσφυγής κατά εγχώριας νομοθεσίας, η οποία υποχρεώνει τους παρόχους υπηρεσιών κτηματομεσιτικής διαμεσολάβησης, και ιδίως τους υπευθύνους για ηλεκτρονική πλατφόρμα καταλυμάτων, να διαβιβάζουν στη φορολογική αρχή στοιχεία αναφορικά με συναλλαγές που αφορούν τουριστικά καταλύματα.

Η προσφεύγουσα εταιρεία πρόβαλε ότι η διαβίβαση των ανωτέρω πληροφοριών προσκρούει στην ενωσιακή αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το δικαστήριο ως προς τον πρώτο αυτό ισχυρισμό έκρινε ότι η επίμαχη νομοθεσία αφορά όλους τους παρόχους υπηρεσιών κτηματομεσιτικής διαμεσολάβησης ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασής τους, επομένως δεν εισάγονται δυσμενείς διακρίσεις.

Επίσης, αναφορικά με τον δεύτερο ισχυρισμό περί παραβίασης της Οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, το δικαστήριο έκρινε ότι έστω και αν υπηρεσίες κτηματομεσιτικής διαμεσολάβησης, όπως αυτές που παρέχει η Airbnb, αποτελούν υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι σχετικές διατάξεις έχουν φορολογικό χαρακτήρα και αποκλείονται ρητά από το πεδίο εφαρμογής της (C-674/20).

Υπενθυμίζεται ότι και στην ελληνική φορολογική νομοθεσία προβλέπεται διάταξη που υποχρεώνει τον διαχειριστή πλατφόρμας, ανεξάρτητα από το εάν έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, να συνεργάζεται με τη φορολογική διοίκηση και να παρέχει κατόπιν αιτήματος της τελευταίας οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ως πωλητές, για τα οποία προκύπτουν φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα.