Φοροαπαλλαγή 30% για συγχωνεύσεις και μετασχηματισμούς εταιρειών

Φοροαπαλλαγή 30% για συγχωνεύσεις και μετασχηματισμούς εταιρειών

Απαλλαγή από το 30% του φόρου και έως του ποσού των 500.000 ευρώ προβλέπει το νομοσχέδιο του υπ. Οικονομικών για τις συγχωνεύσεις και τους μετασχηματισμούς εταιρειών που κατατέθηκε στη Βουλή.

4' 26" χρόνος ανάγνωσης

Απαλλαγή από το 30% του φόρου και έως του ποσού των 500.000 ευρώ προβλέπει το νομοσχέδιο του υπ. Οικονομικών για τις συγχωνεύσεις και τους μετασχηματισμούς εταιρειών που κατατέθηκε στη Βουλή. Στην περίπτωση συνεργασιών κατ’ επάγγελμα αγροτών η απαλλαγή ανέρχεται σε 50%.

«Με το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, που έρχεται σε μια ομολογουμένως δύσκολη οικονομική συγκυρία, εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, επιχειρείται η αλλαγή της δομής και της διάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας, μέσα από τη μεγέθυνση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που σήμερα υπολείπονται σημαντικά σε μέγεθος από τις αντίστοιχες των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωζώνης. Η αύξηση του μέσου μεγέθους της ελληνικής πολύ μικρής, μικρής και μεσαίας επιχείρησης θα συμβάλει στην τόνωση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους, στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητά τους. Επιπλέον θα τονώσει την αγορά εργασίας και θα αυξήσει το επίπεδο μισθών των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές και το διαθέσιμο εισόδημά τους», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Τα κίνητρα του νομοσχεδίου αφορούν κάθε μορφής μετασχηματισμούς, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία, καθώς και συνεργασίες προσώπων είτε με τη μορφή δεσμευτικών συμβάσεων – συμφωνιών είτε με την από κοινού ίδρυση νέων εταιρειών.

2. Οι φοροαπαλλαγές χορηγούνται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων εταιρειών ή ατομικών επιχειρήσεων, με βάση την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος με το 150% του κύκλου εργασιών της εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης, κατά περίπτωση, με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων εταιρειών ή ατομικών επιχειρήσεων μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

β) Οι μετασχηματιζόμενες εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις. Πολύ μικρή, σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό της Ε.Ε., θεωρείται η επιχείρηση με λιγότερους από δέκα εργαζομένους και με κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ. Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται αυτή που απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και με κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ. Τέλος, μεσαία θεωρείται η επιχείρηση που απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ.

γ) Ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων ή, κατά περίπτωση, των τελευταίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, των μετασχηματιζόμενων εταιρειών ή ατομικών επιχειρήσεων, κατά περίπτωση, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των 375.000 ευρώ.

δ) Η νέα εταιρεία απασχολεί περισσότερους από εννέα εργαζομένους, με πλήρη απασχόληση.

Ατομική επιχείρηση

Στην περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία παρέχεται στη νέα εταιρεία απαλλαγή κατά 30% από την καταβολή φόρου εισοδήματος, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Η εισφερόμενη ατομική επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών τουλάχιστον προ τριετίας από την ημερομηνία της εισφοράς.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων.

β) Η νέα εταιρεία τηρεί λογιστικά αρχεία με το διπλογραφικό σύστημα.

γ) Σε περίπτωση εισφοράς περισσότερων ατομικών επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας είναι ίσος ή μεγαλύτερος κατά 150% από τον κύκλο εργασιών της ατομικής επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των εισφερόμενων ατομικών επιχειρήσεων μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης ή εισφοράς ατομικής επιχείρησης, το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 500.000 ευρώ, σε διάστημα έως εννέα ετών.

Συνεργασία προσώπων

Στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων παρέχεται απαλλαγή κατά 30% από την καταβολή φόρου εισοδήματος για κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο, εφόσον καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο του υπό ίδρυση νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ποσό ίσο με το τουλάχιστον 10% του εταιρικού του κεφαλαίου και το εταιρικό κεφάλαιο του νέου νομικού προσώπου ή της νέας νομικής οντότητας είναι τουλάχιστον 125.000 ευρώ.

Το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 125.000 ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα. Το ποσό υπολογίζεται επί των κερδών που προκύπτουν από τη συνεργασία για καθένα από αυτά, σε διάστημα έως τριών ετών.

Στα φορολογικά κίνητρα είναι και η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος της υπεραξίας από μεταβίβαση στοιχείων πάγιου ενεργητικού της νέας εταιρείας σε τρίτο, η απαλλαγή από οποιαδήποτε φορολογική επιβάρυνση (συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου και του φόρου εισοδήματος της προκύπτουσας υπεραξίας κάθε πράξης σχετικής με τον μετασχηματισμό), και, υπό προϋποθέσεις, η αναγνώριση της έκπτωσης όλων των δαπανών της αποκτώσας εταιρείας, οι οποίες πραγματοποιούνται για τον σκοπό της απόκτησης εταιρικών συμμετοχών.

Από τα κίνητρα εξαιρούνται οι κατασκευαστικές κοινοπραξίες και οι μετασχηματισμοί και συνεργασίες στις οποίες μετέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, κατασκευαστικές κοινοπραξίες.

Αγρότες

Σε επαγγελματίες αγρότες – μέλη αγροτικών συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων, όπως οι ομάδες παραγωγών, καθώς και σε επαγγελματίες αγρότες που συνάπτουν δεσμευτικές συμβάσεις με επιχείρηση – αγοραστή για την απορρόφηση των προϊόντων τους στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας, χορηγείται απαλλαγή κατά 50% από τον φόρο εισοδήματος επί των φορολογητέων κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον το 75% των προϊόντων παραγωγής τους πωλείται στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών.

Αναπτυξιακοί νόμοι

Σημειώνεται ότι τα φορολογικά κίνητρα του νομοσχεδίου εφαρμόζονται αποκλειστικά στους μετασχηματισμούς που θα προκύψουν με βάση τις διατάξεις του και δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρήση τους για μετασχηματισμούς με άλλους αναπτυξιακούς νόμους, συμπεριλαμβανομένων και των μετασχηματισμών του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Ωστόσο, με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου βελτιώνονται διατάξεις φορολογικών κινήτρων προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων. Συγκεκριμένα προβλέπεται πλέον η μεταφορά ζημιών από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις στον ισολογισμό της νέας εταιρείας για τους μετασχηματισμούς του ν. 2166/1993. Καθιερώνεται απαλλαγή από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, υπό προϋποθέσεις, στους μετασχηματισμούς του νομοθετικού διατάγματος 1297/1972, του ν. 2166/1993 και γι’ αυτούς που πραγματοποιούνται με τον ν. 4172/2013.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT