Νέες ενισχύσεις σε μικρομεσαίους για πράσινες επενδύσεις

Νέες ενισχύσεις σε μικρομεσαίους για πράσινες επενδύσεις

3' 26" χρόνος ανάγνωσης

Από το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 ανακοινώθηκε προδημοσίευση της δέσμης δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Πράσινη μετάβαση ΜμΕ». Οι δράσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 350.000.000€, στοχεύουν στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της χώρας:

Δράση 1: Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ. Αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001 έως και 1.000.000 ευρώ.

Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ. Αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 έως και 200.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο σε μία από τις δύο δράσεις, αλλά όχι και στις δύο. Σήμερα θα παρουσιάσουμε τα βασικά στοιχεία της Δράσης 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, η οποία ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, με έμφαση σε ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση, στη δράση μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων θα ορισθούν στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης είναι:

1. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

2. Να διαθέτουν και να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) στον/στους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

3. Να έχουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

4. Να λειτουργούν νόμιμα.

5. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

6. Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία περιφέρειας.

7. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.

Οπως αναφέρεται στα δημοσιευμένα στοιχεία, ο ελάχιστος και ο μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζονται από 201.000 έως και 1.000.000 ευρώ. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου θα ορισθεί στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης, ωστόσο δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης.

Επισημαίνεται ότι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών μεταξύ των τριών (ή λιγότερων εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικών περιόδων που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό του 1.000.000 ευρώ.

Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να φθάσει το 40%, με δυνατότητα προσαύξησης 10% στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» Green σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Οι βασικές δαπάνες που καλύπτονται από τη δράση αφορούν:

1. Δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις: κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.

2. Δαπάνες εξοπλισμού.

– Εξοπλισμός (συμβατικές δαπάνες): Παραγωγικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, λοιπός εξοπλισμός.

– Εξοπλισμός (Green): Εξοπλισμός για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας, εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας, εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση.

– Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών:

• Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή/και χωρών εκτός Ε.Ε.

• Πιστοποίηση υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

– Πνευματική ιδιοκτησία – ευρεσιτεχνίες – μεταφορά τεχνογνωσίας.

– Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας – branding.

– Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας.

– Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις.

– Τεχνικές μελέτες. Περιλαμβάνουν:

• Τεχνικές μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες των κατηγοριών 1, 2 και 3.

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες.

• Παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.

• Μεταφορικά μέσα (Green) υποχρεωτικά ηλεκτρικά.

• Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ).

• Εμμεσες δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου).

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η διαδικασία για την υποβολή και την αξιολόγηση αιτήσεων χρηματοδότησης θα καθοριστεί με τη δημοσίευση της αναλυτικής πρόσκλησης του προγράμματος.

Το πλήρες κείμενο της προδημοσίευσης μπορεί να αναζητηθεί στη διεύθυνση http://21-27.antagonistikotita.gr/.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT