Επιδοτήσεις: 400 εκατ. για πράσινες παραγωγικές επενδύσεις από μικρομεσαίους

Επιδοτήσεις: 400 εκατ. για πράσινες παραγωγικές επενδύσεις από μικρομεσαίους

3' 24" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Από το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη δέσμης δράσεων κρατικών ενισχύσεων με τίτλο «Πράσινη μετάβαση ΜμΕ», η οποία αποτελείται από δύο δράσεις που στοχεύουν στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της χώρας. Πρόκειται για τη δράση 1 «Πράσινος μετασχηματισμός ΜμΕ» και τη δράση 2 «Πράσινη παραγωγική επένδυση ΜμΕ», με τον συνολικό προϋπολογισμό και των δύο να ανέρχεται στα 700.000.000€. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο σε μία από τις δύο δράσεις, όχι και στις δύο. Σήμερα θα παρουσιάσουμε τα βασικά στοιχεία της δράσης «Πράσινη παραγωγική επένδυση ΜμΕ», η οποία ενθαρρύνει μικρά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης 1 ανέρχεται σε 400.000.000 ευρώ και κατανέμεται ανά κατηγορία περιφερειών σε:

– 88.000.000 ευρώ για τις περιφέρειες σε μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο.

– 312.000.000 ευρώ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ηπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος.

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ορίζονται αναλυτικά στη δημοσιευμένη πρόσκληση της δράσης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης είναι:

1. Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία κατηγορία περιφέρειας.

2. Να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

3. Να διαθέτουν και να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων) στον/στους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

4. Να έχουν τουλάχιστον δύο ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

5. Να λειτουργούν νόμιμα.

6. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

7. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η δράση.

8. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.

Οπως αναφέρεται στα δημοσιευμένα στοιχεία, ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης κυμαίνεται από 30.000 έως και 200.000 ευρώ. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης.

Η ένταση της ενίσχυσης ορίζεται στο 40%, με δυνατότητα προσαύξησης 10% στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης μετάβασης» GREEN σε ποσοστό 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Οι βασικές δαπάνες που καλύπτονται από τη δράση:

– Δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις: Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.

– Δαπάνες εξοπλισμού.

– Εξοπλισμός (συμβατικές δαπάνες): Παραγωγικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, λοιπός εξοπλισμός.

– Εξοπλισμός (GREEN): Εξοπλισμός για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας, εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας, εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση.

– Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών:

– Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή/και χωρών εκτός Ε.Ε.

– Πιστοποίηση υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

– Πνευματική ιδιοκτησία – ευρεσιτεχνίες – μεταφορά τεχνογνωσίας.

– Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας – branding.

– Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας.

– Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις.

– Τεχνικές μελέτες. Περιλαμβάνουν:

– Τεχνικές μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες των κατηγοριών 1, 2 και 3.

– Συμβουλευτικές υπηρεσίες, παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.

– Μεταφορικά μέσα (GREEN). Υποχρεωτικά ηλεκτρικά.

– Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ).

– Εμμεσες δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου).

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορεί να αναζητηθεί στη διεύθυνση http://21-27.antagonistikotita.gr/. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αξιολογούνται με τήρηση σειράς προτεραιότητας. Η πρόσκληση της δράσης θα παραμείνει ανοιχτή από Τετάρτη 22/3/2023 μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία περιφέρειας.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή