Ενισχύσεις για σχέδια στον τομέα μεταποίησης αγροτικών προϊόντων

Ενισχύσεις για σχέδια στον τομέα μεταποίησης αγροτικών προϊόντων

3' 22" χρόνος ανάγνωσης

Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώθηκε η 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο υποέργο «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» της δράσης: «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το υποέργο αφορά επενδυτικά σχέδια στον τομέα της μεταποίησης γεωργικού προϊόντος, από την οποία προκύπτει είτε γεωργικό προϊόν είτε μη γεωργικό προϊόν.

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται στα 65 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜμΕ είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία και πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Ανώνυμες Εταιρείες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε αγροτικούς συνεταιρισμούς του Ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις».

β) Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016 και εταιρείες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της ανωτέρω περίπτωσης α), οι οποίες: εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία και κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος της αξίας των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην ενισχυόμενη επένδυση, είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας. Η υποχρέωση εφαρμογής της συμβολαιακής γεωργίας ξεκινάει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης της επένδυσης και τα συμβόλαια είναι τουλάχιστον 3ετούς διάρκειας.

γ) Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016 και εταιρείες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της περίπτωσης α) πιο πάνω, οι οποίες εμφανίζουν κατ’ έτος βαθμό καθετοποίησης, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα σε ποσοστό τουλάχιστον 40% της αξίας του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη.

δ) Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν από την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει περισσότερες από μία αιτήσεις ενίσχυσης ανά ΑΦΜ, με τον συνολικό προϋπολογισμό για το σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων να μην ξεπερνάει τα ανώτατα όρια του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ενισχύονται επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού. Οι επενδύσεις έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης και πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

– Αγορά γης, κατασκευή ή εκσυγχρονισμό ακινήτων.

– Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

– Οχήματα (ηλεκτρικά οχήματα, οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2, οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km) με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές πρώτων υλών και προϊόντων εντός του χώρου της μονάδας.

– Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.

– Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης.

– Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.

– Αϋλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων κ.λπ. Επιπλέον, επιλέξιμη είναι η απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.).

– Συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους. Οι εν λόγω υπηρεσίες δεν πρέπει να αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες.

– Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

– Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης εξαρτώνται από το μέγεθος της επιχείρησης και κυμαίνονται από 500.000 έως 7.500.000 ευρώ για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και από 2.000.000 έως 12.500.000 ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως 55% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή επένδυσης.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι μηνών, που θα χορηγείται είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν ξεπερνάει την 31η Μαΐου 2025.

Αναλυτικά στοιχεία της προκήρυξης μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://minagric.gr, στον σύνδεσμο «Δράσεις Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Αιτήσεις υποβάλλονται έως και 12/7/2023.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT