Ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης της Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνης μέσω LEADER

Ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης της Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνης μέσω LEADER

3' 24" χρόνος ανάγνωσης

Από την Ομάδα Τοπικής ∆ράσης (ΟΤΔ) του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. έχει ανακοινωθεί πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στη δράση «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) – έργα ιδιωτικής παρέμβασης, 2η Πρόσκληση» στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD / LEADER του νομού Χανίων. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – ΕΓΤΑΑ και από εθνικούς πόρους. Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση της πρόσκλησης φτάνει τα 2,45 εκατ. ευρώ. Η περιοχή παρέμβασης της δράσης περιλαμβάνει συγκεκριμένες περιοχές των νομών Χανίων και Ρεθύμνης, οι οποίες αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση.

Επιλέξιμες ενέργειες

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η δράση ενισχύει πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο των παρακάτω μέτρων:

19.2.2.2. Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. Ενδεικτική δημόσια δαπάνη 205.000 ευρώ.

19.2.3.1. Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν. Ενδεικτική δημόσια δαπάνη 600.000 ευρώ.

19.2.3.3. Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού. Ενδεικτική δημόσια δαπάνη 1.120.000 ευρώ.

19.2.3.4. Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου. Ενδεικτική δημόσια δαπάνη 315.000 ευρώ.

19.2.3.5. Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.). Ενδεικτική δημόσια δαπάνη 210.000 ευρώ.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Δικαιούχοι για υποβολή πρότασης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα (υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις). Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, οι επιλέξιμοι δικαιούχοι εξειδικεύονται σε επίπεδο υποδράσεων σε εφαρμογή της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής, όπως περιγράφονται στον ενημερωτικό οδηγό της πρόσκλησης (Κεφάλαιο Α.1). Λεπτομέρειες για τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής μπορούν να αναζητηθούν επίσης στην πρόσκληση. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι δεν έρχονται σε αντίθεση με την πρόσκληση (Αρχείο ΙΙ_1 «Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά Υποδράση»).

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενδεικτικά, επιλέξιμες προς ενίσχυση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

– Αγορά, κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.

– Αγορά (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης.

– Αγορά καινούργιων οχημάτων (μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου ή εσωτερικής μεταφοράς για τις ανάγκες της επένδυσης).

– Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας.

– Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης.

– Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων.

– Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας.

– Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

– Δαπάνες προβολής, μέχρι 10% του συνολικού κόστους της πράξης.

– Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας εντός των ορίων του οικοπέδου.

– Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια των εργασιών της επένδυσης (υποχρεωτική ασφάλιση).

– Αμοιβές προσωπικού για τις ανάγκες της υλοποίησης της επένδυσης.

Ως έναρξη της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών θεωρείται η οριστική υποβολή της αιτήσεως από τον δικαιούχο στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με εξαίρεση τις πράξεις που εμπίπτουν στους Κανονισμούς (Ε.Ε.) 1407/2013 (De Minimis) και 1305/2013, η επιλεξιμότητα των οποίων ξεκινάει από την ημερομηνία έγκρισης του Τ.Π. CLLD/LEADER Ν. Χανίων, δηλαδή από την 12/12/2016.

Υψος ενίσχυσης

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000 ευρώ για πράξεις που αφορούν υποδομές ή/και εξοπλισμό και τις 100.000 ευρώ για πράξεις που αφορούν άυλες ενέργειες. Η ένταση της ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανάλογα με το είδος της επένδυσης. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του ΠΣΚΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis. Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός 5 εργάσιμων ημερών, μετά την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, να αποστείλουν στην ΟΤΔ την απόδειξη καταχώρισης της αίτησης χρηματοδότησης όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, καθώς και πλήρη φυσικό φάκελο, στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται η αίτηση όπως υπεβλήθη στο ΠΣΚΕ καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν. Τα πλήρη στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στις ιστοσελίδες του ΕΣΠΑ http://www.espa.gr καθώς και της ΟΤΔ https://oakae.gr. Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 18/9/2023.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT