Επιδοτήσεις: Ενισχύσεις ύψους 300 εκατ. ευρώ για έργα έρευνας και καινοτομίας

Επιδοτήσεις: Ενισχύσεις ύψους 300 εκατ. ευρώ για έργα έρευνας και καινοτομίας

3' 31" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Καινοτομίας δόθηκε στη δημοσιότητα επικαιροποιημένη προδημοσίευση της δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027». Είναι μία δράση στρατηγικής σημασίας που υλοποιείται μέσω του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», του ΕΣΠΑ 2021-2027, με συνολικό προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ.

Η δράση θα περιλαμβάνει τέσσερις παρεμβάσεις με ενδεικτική δημόσια δαπάνη ανά παρέμβαση:

Παρέμβαση Ι. Ερευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις, 60 εκατ. ευρώ.

Παρέμβαση ΙΙ. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς, 180 εκατ. ευρώ.

Παρέμβαση ΙΙΙ. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, 39 εκατ. ευρώ.

Παρέμβαση ΙV. Σφραγίδα αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις, 21 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, βασικός στόχος της δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), και σε ερευνητικούς οργανισμούς και αναμένεται να προκηρυχθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν αφορούν έργα έρευνας και καινοτομίας.

Οπως αναφέρεται στην προδημοσίευση, δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι α) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και β) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί». Για τη συμμετοχή τους στη δράση, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νόμιμα και να λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης είτε ως νομικά πρόσωπα (π.χ. Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις. Εξαιρούνται οι προβληματικές επιχειρήσεις καθώς και οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί απόφαση ανάκτησης ενίσχυσης από την Ε.Ε. Συγκεκριμένα:

– Παρέμβαση Ι. Ερευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις. Η Παρέμβαση Ι απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜμΕ) είτε ομάδες επιχειρήσεων στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον μία είναι ΜμΕ.

– Παρέμβαση ΙΙ. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς. Η Παρέμβαση ΙΙ αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων, ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι ΜμΕ. Σε συμπράξεις άνω των τεσσάρων εταίρων – φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις και τουλάχιστον μία θα πρέπει να είναι ΜμΕ.

– Παρέμβαση ΙΙΙ. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Δυνητικοί δικαιούχοι στην Παρέμβαση ΙΙΙ είναι υφιστάμενες μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).

– Παρέμβαση ΙV. Σφραγίδα αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη σφραγίδα αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe) της Ευρωπαϊκής Ενωσης αλλά δεν έλαβαν χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Σημειώνεται ότι κάθε αυτοτελής επιχείρηση (ΑΦΜ) μπορεί να συμμετέχει σε έως 5 προτάσεις αθροιστικά ανεξαρτήτως παρέμβασης, καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, ενώ δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων στις οποίες συμμετέχει ένας ερευνητικός οργανισμός.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που θα υποβληθούν, θα αφορούν στους 8 τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Εξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ), ήτοι: 1. Υλικά, Κατασκευές και Βιομηχανία, 2. Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες, 3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα, 4. Περιβάλλον και Κυκλική Οικονομία, 5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα, 6. Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα, 7. Αειφόρος Ενέργεια, 8. Ψηφιακές Τεχνολογίες.

Για το σύνολο των παρεμβάσεων οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται σε επιλέξιμες δραστηριότητες που περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής, Κανονισμός (Ε.Ε.) αριθ. 651/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα έργα που θα προταθούν θα είναι επιλέξιμα εφόσον αφορούν βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας. Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης ανά παρέμβαση είναι:

1. Ερευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις: 800.000 ευρώ.

2. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς: 2.000.000 ευρώ.

3. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων: 2.000.000 ευρώ.

4. Σφραγίδα αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις: Στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων δεν πρέπει να ξεπερνάει τους τριάντα έξι (36) μήνες με δυνατότητα παράτασης κατά το 1/3 της αρχικής διάρκειας, ενώ η ένταση της ενίσχυσης εξαρτάται από την κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης και από το μέγεθος της επιχείρησης.

Η πρόσκληση της δράσης θα καθορίζει αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης καθώς και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής προτάσεων.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα http://erevno-kainotomo.gr/espa2127.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT