Επιδοτήσεις: Υποστήριξη ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε Αν. Μακεδονία, Θράκη

Επιδοτήσεις: Υποστήριξη ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε Αν. Μακεδονία, Θράκη

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 5 εκατ. ευρώ

3' 21" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη της δράσης «Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε τομείς της στρατηγικής RIS3», η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021-2027, με συνολικό προϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ.

Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη ανέργων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε τομείς που περιλαμβάνονται στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, «Δυνητικοί δικαιούχοι-ωφελούμενοι» της δράσης είναι νέες μικρές και πολύ μικρές (Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003) επιχειρήσεις που πρόκειται να συσταθούν από ανέργους συναφούς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Προϋπόθεση για την ενίσχυσή τους είναι η οργάνωση της δραστηριότητάς τους σε αυτοτελείς επαγγελματικούς χώρους. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων ή η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση της έδρας της επιχείρησης ως κατοικία.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν (επί ποινής απόρριψης των υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης) σωρευτικά τα ακόλουθα:

– Να είναι για τουλάχιστον 3 μήνες πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων στη ΔΥΠΑ.

– Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας αποκλειστικά σε επιλέξιμους, συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ, σε χρονικό διάστημα το αργότερο έως και 3 μήνες από την έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Οι εν λόγω ΚΑΔ θα πρέπει να διατηρηθούν καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

– Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο σε χρονικό διάστημα το αργότερο έως και 3 μήνες από την έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

– Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

– Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

– Να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια και συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

– Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότηση δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

– Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

– Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία.

– Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, πρέπει να μην υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών (υπολογιζόμενα σε κυλιόμενη ημερολογιακή βάση).

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, επιλέξιμες είναι δαπάνες που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Δαπάνες προσωπικού (15.000 ευρώ/1 ΕΜΕ, έως 45.000 ευρώ και μέχρι 3 ΕΜΕ).

2. Δαπάνες εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων και οργάνων (έως 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού αθροιστικά με την κατηγορία 3 και την κατηγορία 6).

3. Δαπάνες για κτίρια, γήπεδα, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο.

4. Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών.

5. Λειτουργικές δαπάνες (έως 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού).

6. Δαπάνες λογισμικού.

7. Δαπάνες προβολής, προώθησης και δικτύωσης.

8. Εμμεσες δαπάνες, 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου (π.χ. δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες).

Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Επιλέξιμα προς ενίσχυση είναι επιχειρηματικά σχέδια συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 10.000 έως 50.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 80% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης με δυνατότητα να ανέλθει στο 100% εφόσον περιλαμβάνονται δαπάνες προσωπικού τουλάχιστον 1 ΕΜΕ.

Η περίοδος υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησής τους. Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) www.opske.gr.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο της ΕΥΔ Π-ΑΜΘ (www.eydamth.gr) ή του ΕΣΠΑ www.espa.gr. Αιτήσεις υποβάλλονται έως την 14η Μαΐου 2024.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT