Επιδοτήσεις: Ενίσχυση υφιστάμενων εταιρειών σε Μεγαλόπολη και Δυτική Μακεδονία

Επιδοτήσεις: Ενίσχυση υφιστάμενων εταιρειών σε Μεγαλόπολη και Δυτική Μακεδονία

3' 27" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Από τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021-2027, έχει ανακοινωθεί η τροποποίηση της δράσης με τίτλο «Ενίσχυση των υφιστάμενων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης». Η τροποποίηση αφορά τις αποδεκτές ημερομηνίες των βεβαιώσεων τραπεζικού υπολοίπου με σκοπό την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή καθώς και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων. Λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η δράση, σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά της στοιχεία.

Πρόκειται για δράση η οποία υλοποιείται με χρηματοδότηση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ. Κύριο στόχο της αποτελεί η αναβάθμιση, η σύγχρονη προσαρμογή, η διαφοροποίηση, η παραγωγική αλλαγή και η επανακατεύθυνση των υφιστάμενων επιχειρήσεων που λειτουργούν στις περιοχές που καλύπτονται από τα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που προκύπτουν σε αυτές τις περιοχές από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την επίτευξη μηδενισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050.

Η δράση αποσκοπεί στην υλοποίηση ενεργειών που εκμεταλλεύονται σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης, της κυκλικής οικονομίας και της υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, ταυτόχρονα με τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παράγονται από αυτές τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, προάγει επενδυτικά σχέδια που επικεντρώνονται στη χρήση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, η δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον 2 πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

1. Να έχουν την ιδιότητα της πολύ μικρής ή μικρής ή μεσαίας επιχείρησης.

2. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η δράση. Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο 2 προηγούμενα) πριν από τον χρόνο χορήγησης του έννομου δικαιώματος της ενίσχυσης.

3. Να λειτουργούν νόμιμα.

4. Να λειτουργούν με αποδεκτή, σύμφωνα με το Εταιρικό/Εμπορικό Δίκαιο, νομική μορφή.

5. Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός των παρακάτω περιοχών:

– Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

– Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

– Δήμο Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

– Δήμο Γορτυνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

– Δήμο Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

6. Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

7. Να προσκομίσουν αποδεικτικά διαθεσιμότητας κεφαλαίων σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου.

8. Να μην έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην το έχουν υλοποιήσει πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να:

– Αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που θα περιλαμβάνονται στο παράρτημα με τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) της πρόσκλησης.

– Περιλαμβάνει δαπάνες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας.

– Περιλαμβάνει τη δημιουργία τουλάχιστον μιας νέας θέσης εργασίας (ισοδύναμο Ετήσιας Μονάδας Εργασίας) κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ένα επενδυτικό σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες δαπάνες:

– Δαπάνες για κτίρια και περιβάλλοντα χώρο. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.

– Δαπάνες εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων.

– Δαπάνες λογισμικού.

– Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών.

– Δαπάνες προσωπικού.

– Εμμεσες δαπάνες (7% επί των λοιπών κατηγοριών).

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων δαπανών) κυμαίνεται από 20.000 έως και 100.000 ευρώ. Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Η δημόσια δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή. Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να καλυφθεί είτε με ίδιους πόρους είτε με τραπεζικό δανεισμό, είτε με συνδυασμό και των δύο.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορεί να αναζητηθεί στις διευθύνσεις https://www.espa.gr/ και https://eydam.gr/.

Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 10 Μαΐου 2024.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT