Όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό: «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ-ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2024»

Όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό: «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ-ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2024»

9' 26" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΝΕΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Ν. Φάληρο του Δήμου Πειραιά στην οδό Εθν. Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως αρ. 2  (εφεξής «ΕΤΑΙΡΙΑ») διοργανώνει προωθητική ενέργεια – Διαγωνισμό με τίτλο : Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ-ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2024 (εφεξής «Διαγωνισμός») με τους κατωτέρω αναλυτικούς όρους συμμετοχής και ανάδειξης νικητών κατόπιν κληρώσεως.

 1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της εμπορικής έκθεσης με τίτλο «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2024» που θα λάβει χώρα στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO (εφεξής η «Έκθεση»), στην οποία θα συμμετάσχει η ΕΤΑΙΡΙΑ ως εκθέτης με περίπτερο. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από την 3/6/2024 και ώρα 18:30 έως και την 7/06/2024  και ώρα 17:00 στο χώρο του περιπτέρου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ (εφεξής το «περίπτερο») μέσω της δήλωσης – αίτησης συμμετοχής (εφεξής η «δήλωση συμμετοχής»), που θα τεθεί στη διάθεση των συμμετεχόντων για το σκοπό αυτό κατά τα ειδικότερα οριζόμενα κατωτέρω.
 2. Από το Διαγωνισμό θα αναδειχθεί ένας (1) τακτικός νικητής και ένας (2) αναπληρωματικοί νικητές κατόπιν ηλεκτρονικής κληρώσεως, ο οποίος θα κερδίσει ένα τάμπλετ remarkable 2 (εφεξής το «Έπαθλο»).
 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό και στην κλήρωση, έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους,  επισκεφθούν το περίπτερο της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στην άνω Έκθεση και δηλώσουν συμμετοχή στο Διαγωνισμό και ειδικότερα: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισκεφθούν το  περίπτερο της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, όπου θα κληθούν να κάνουν εγγραφή στην kathimerini.gr συμπληρώνοντας τα στοιχεία της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής (όνομα, επώνυμο, email, θέση εργασίας, απασχόληση, κινητό τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, συναίνεση σε αποστολή προωθητικού υλικού από την Καθημερινή). Διευκρινίζεται, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή  στο Διαγωνισμό και στην κλήρωση, είναι η ορθή και πλήρης συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής από τους συμμετέχοντες, σε διαφορετική περίπτωση η συμμετοχή θα ακυρώνεται.
  Το προσωπικό της ΕΤΑΙΡΙΑΣ,  οι σύζυγοι, οι συγγενείς μέχρι και 2ου βαθμού, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτική ικανότητας ( αρ. 128ΑΚ) ή είναι περιορισμένα ικανοί (αρ.129 ΑΚ) δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

 1. Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό θα πρέπει να λάβει γνώση και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους όρους του Διαγωνισμού. Στην ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής υπάρχει link που οδηγεί σε αυτούς προς ενημέρωση όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν. Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής του Διαγωνισμού από τους συμμετέχοντες συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του Διαγωνισμού, των οποίων οι συμμετέχοντες έλαβαν γνώση και συνεπάγεται τη συνεπακόλουθη παραίτηση των συμμετεχόντων από κάθε τυχόν αξίωση έναντι της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
  Δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή του ιδίου προσώπου με συμπλήρωση περισσότερων από μία δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Αν υποβληθούν περισσότερες από μία δηλώσεις συμμετοχής από το ίδιο πρόσωπο, οι επόμενες της πρώτης συμμετοχής του θα ακυρώνονται και δε θα λαμβάνονται υπόψη, οποτεδήποτε διαπιστωθεί αυτό, ακόμη και κατά το στάδιο παράδοσης του Δώρου.
 2. Η κλήρωση θα λάβει χώρα στα γραφεία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στο Ν. Φάληρο Πειραιά (Εθν. Μακαρίου και Δ. Φαληρέως αρ. 2 –3ος όροφος) έως την 21/06/2024 και ώρα 15:00. Στην κλήρωση θα συμμετάσχουν μόνον οι έγκυρες συμμετοχές. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης του νικητή.
 3. Επίσης ο τακτικός νικητής του Διαγωνισμού θα ειδοποιηθεί έως την επομένη ημέρα της κλήρωσης με την αποστολή email από την ΕΤΑΙΡΙΑ στο email που δήλωσε στη δήλωση συμμετοχής του. Ο νικητής υποχρεούται να αποστείλει μέσα στις επόμενες 3 ημέρες απαντητικό email με το οποίο θα δηλώνει εάν αποδέχεται το Έπαθλο του Διαγωνισμού, καθώς και τα προσωπικά του στοιχεία, όπως το τηλέφωνο και διεύθυνση στην οποία επιθυμεί να αποστείλει η ΕΤΑΙΡΙΑ το Έπαθλο, αλλιώς θα χάνει το δικαίωμα πάνω σε αυτό.
  Σε περίπτωση που ο νικητής δεν αποστείλει απαντητικό email κατά τα προαναφερόμενα, ή στο απαντητικό email δηλώσει ότι αποδέχεται το Έπαθλο, χωρίς να χορηγήσει τα λοιπά στοιχεία του, ή απαντήσει ότι δεν αποδέχεται το Έπαθλο, ή ακυρωθεί η συμμετοχή του, η ΕΤΑΙΡΙΑ θα ειδοποιεί τον αναπληρωματικό νικητή κατά τη σειρά ανακήρυξής του μέσα στις επόμενες 3 ημέρες, για τον οποίο θα τηρηθεί ομοίως η παραπάνω διαδικασία.
 1. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δε θα φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης ή παροχής άλλου επάθλου στο νικητή, σε περίπτωση που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία ή για λόγους που αφορούν τον ίδιο δεν μπορέσει ο νικητής να χρησιμοποιήσει το έπαθλο, ή να το παραλάβει ως ορίζεται κατωτέρω.
  Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν έχει καμία ευθύνη, προς οποιονδήποτε νικητή, αναπληρωματικό ή τρίτο, για οποιαδήποτε  ζημία ή/και βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σ’ αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό, ή το έπαθλο του Διαγωνισμού, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετιζόμενη με τον παρόντα Διαγωνισμό και το προσφερόμενο έπαθλο.
  Η ευθύνη της ΕΤΑΙΡΙΑΣ περιορίζεται αποκλειστικά στην διάθεση του επάθλου και μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και τη παράδοση του επάθλου, παύει οριστικά κάθε υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

 1. Η παράδοση του επάθλου στο νικητή θα γίνει με έξοδα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στη διεύθυνση που θα δηλώσουν στο απαντητικό email που θα αποστείλουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ, σύμφωνα με τον όρο 6.
 2. Οποιοσδήποτε από τους νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμη και αυτό της παράδοσης του Επάθλου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους :
  (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει συμπληρώσει τα ζητούμενα στοιχεία στη δήλωση συμμετοχής του Διαγωνισμού, (β) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αποδειχθεί ότι δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολο τους, ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (γ) σε περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί ότι τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή/και ταυτότητας του νικητή δεν είναι αυτά τα οποία έχει δηλώσει αρχικώς, (δ) εάν οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την ΕΤΑΙΡΙΑ παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης) και (ε) σε περίπτωση που είναι αδύνατος ο εντοπισμός κάποιου νικητή, γεγονός που θα καθιστά αδύνατη την ενημέρωσή του, ή/και σε περίπτωση άρνησης αυτού να αποδεχθεί το έπαθλο  ή επίδειξης αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας αυτού για την παραλαβή του επάθλου. Επίσης, η ΕΤΑΙΡΙΑ δικαιούται κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση της να ακυρώνει συμμετοχές, σε οιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, αντιβαίνουν σε όρους της παρούσας ή προσβάλλουν την εικόνα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ή τα χρηστά ήθη, τη δημόσια αιδώ, κ.λπ. ή περιέχουν προσβλητικό, υβριστικό, ρατσιστικό περιεχόμενο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την κρίση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.  Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο.
  Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την ΕΤΑΙΡΙΑ παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η ΕΤΑΙΡΙΑ θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό, ακόμη και αφού έχει ανακηρυχθεί νικητής ή έχει ειδοποιηθεί για την αποδοχή του επάθλου.
  Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής του νικητή για λόγους που αναφέρονται ανωτέρω,  το δικαίωμά του στο έπαθλο  χάνεται οριστικά και θα καλείται αναπληρωματικός νικητής.
  Εφόσον τελικά δεν βρεθεί ούτε αναπληρωματικός  νικητής,   η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει την διακριτική ευχέρεια διάθεσης του επάθλου κατά την κρίση της.
 1. Διευκρινίζεται, ότι το ως άνω Έπαθλο παρέχεται ένεκα προκηρύξεως και κατά κανέναν τρόπο ένεκα άλλης αιτίας, ιδίως όχι ένεκα δωρεάς. Το Έπαθλο είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν κληρονομείται, δεν ανταλλάσσεται, ούτε αντικαθίσταται με άλλα και δεν εξαργυρώνεται με χρήματα ή άλλο αντάλλαγμα.
 2. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: όνομα, επώνυμο, email, θέση εργασίας, απασχόληση, κινητό τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, συναίνεση σε αποστολή προωθητικού υλικού από την Καθημερινή καθώς και διεύθυνση που θα γνωστοποιήσουν οι συμμετέχοντες στην ΕΤΑΙΡΙΑ για την αποστολή του Επάθλου τους, σύμφωνα με τον όρο 6.  Τα δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΕΤΑΙΡΙΑ, η οποία ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, με σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη του νικητή, την ανακοίνωση των στοιχείων (ονοματεπώνυμο και email) του νικητή στο site www.kathimerini.gr, την εν γένει δημοσιότητα και προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, την επικοινωνία και ενημέρωση του νικητή αναφορικά με την ανάδειξή του ως νικητή και την αποστολή του δώρου σε αυτόν βάσει του εννόμου συμφέροντος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η ΕΤΑΙΡΙΑ επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού ενημερώσει τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του.
  Μετά την απόδοση του Eπάθλου, οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα, των συμμετεχόντων/νικητή του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή σε περίπτωση που έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους για χρήση των δεδομένων για άλλους σκοπούς. Ειδικότερα σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με το Διαγωνισμό, τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς. Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους και θα διαγράφονται.

 1. Για τη διοργάνωση και υποστήριξη του Διαγωνισμού, η ΕΤΑΙΡΙΑ επεξεργάζεται τα δεδομένα εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) και είναι πιθανόν να συνεργαστεί με τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενδεχομένως να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων.
  Πέραν των παραπάνω συνεργατών – αποδεκτών, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 1. Οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:

 • Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που τους αφορούν,
 • Διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την προωθητική ενέργεια,
 • Περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους,
 • Φορητότητα των δεδομένων τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμά τους να λάβουν τα δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,
 • Εναντίωση στην επεξεργασία
 • Ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, όπως τα έχουν καταχωρήσει στη δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, τα οποία μπορούν να ασκήσουν αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με το Διαγωνισμό «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ-ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2024».
 • Επιπλέον, σε περίπτωση που το αίτημα άσκησης δικαιώματος τους δεν απαντηθεί εντός προθεσμίας ενός μηνός – με υπό προϋποθέσεις παράταση δύο μηνών- ή το ζήτημα τους δεν επιλυθεί οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr.

  Η ΕΤΑΙΡΙΑ λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

 1. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δικαιούται να ματαιώσει το Διαγωνισμό, να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης ή να τροποποιήσει εφόσον κριθεί απαραίτητο τους παρόντες όρους, ενημερώνοντας σχετικά τους συμμετέχοντες μέσω της ιστοσελίδας www.kathimerini.gr ή/και στο email που έχουν δηλώσει κατά τη συμμετοχή τους στη δήλωση συμμετοχής, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων, αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια ματαίωση ή τροποποίηση και οι συμμετέχοντες ή τρίτοι δε δικαιούνται να στραφούν σε βάρος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ για την αιτία αυτή.
 2. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
 3. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που απορρέει από την παρούσα προκήρυξη ή σχετίζεται με αυτή θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT