Ψηφιακή κάρτα εργασίας σε βιομηχανία, εμπόριο

Ψηφιακή κάρτα εργασίας σε βιομηχανία, εμπόριο

Από 1ης Ιουλίου οι επιχειρήσεις των δύο κλάδων οφείλουν να είναι έτοιμες για την εφαρμογή του μέτρου

4' 10" χρόνος ανάγνωσης

Περιθώριο 9 ημερών έχουν χιλιάδες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της βιομηχανίας και του λιανικού εμπορίου προκειμένου να θέσουν σε πλήρη λειτουργία την ψηφιακή κάρτα εργασίας, με το υπουργείο Εργασίας να ξεκαθαρίζει αφενός ότι το χρονοδιάγραμμα για την πλήρη εφαρμογή του μέτρου σε ολόκληρη την οικονομική δραστηριότητα θα εφαρμοστεί, αφετέρου ότι όσοι κάνουν χρήση της κάρτας μπορούν να δηλώνουν εκ των υστέρων τον χρόνο εργασίας και τις υπερωρίες στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη». Αρκεί τα «χτυπήματα» της κάρτας να ταιριάζουν με τα όσα δηλώνονται. Με εγκύκλιο, η Γενική Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων διευκρινίζει, επίσης, ότι για την ώρα τουλάχιστον και έως ότου το μέτρο επεκταθεί στο σύνολο των επιχειρήσεων, ψηφιακή κάρτα εργασίας θα «χτυπούν» μόνο όσοι εργάζονται με φυσική παρουσία στις κτιριακές εγκαταστάσεις της κάθε επιχείρησης. Προσοχή όμως. Αυτό ισχύει και για όσους απασχολούνται σε αυτήν μέσω δανεισμού. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις:

– Oταν ο κύριος ΚΑΔ εργοδότη στο Taxis είναι μεν ένας από τους εντασσόμενους αλλά υφίστανται υποκαταστήματα που ανήκουν σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. ξενοδοχεία, εστίαση, γυμναστήρια) που δεν έχουν ενταχθεί έως τώρα στην ψηφιακή κάρτα και οι οποίοι, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, θα ενταχθούν σε επόμενο στάδιο, δεν υφίσταται υποχρέωση εφαρμογής του μηχανισμού της ψηφιακής κάρτας στην παρούσα φάση για το υποκατάστημα.

– Δεν υπάρχει υποχρέωση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας, σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που ο κύριος ΚΑΔ εργοδότη στο Taxis υπάγεται μεν στον μηχανισμό, όμως εκτελούνται πολλαπλές δραστηριότητες στον ίδιο χώρο, εκ των οποίων κάποιες δεν έχουν υπαχθεί ακόμα στην ψηφιακή κάρτα (π.χ. εστίαση). Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, κατά την ελεγκτική διαδικασία, να γίνει διαχωρισμός των δραστηριοτήτων και γι’ αυτό η εξαίρεση είναι καθολική. Ετσι, για παράδειγμα, κατάστημα που πουλάει ψωμί, καφέ και προϊόντα ζύμης και υπό κανονικές συνθήκες υπάγεται στην υποχρέωση υπαγωγής στην ψηφιακή κάρτα, εάν στις εγκαταστάσεις της έχει εκτός από το τμήμα πώλησης και παρασκευαστήριο προϊόντων ζύμης, γλυκών κ.λπ., καθώς και χώρο με τραπεζοκαθίσματα για εξυπηρέτηση πελατών, δεν έχει υποχρέωση εφαρμογής του συστήματος της ψηφιακής κάρτας εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων της.

– Οταν ο κύριος ΚΑΔ μιας επιχείρησης εντάσσεται μεν στον μηχανισμό ψηφιακής κάρτας, δεν παράγει όμως οικονομική δραστηριότητα (είναι μηδέν) γεγονός που αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3, λαμβάνεται υπόψη ο δευτερεύων ΚΑΔ, που αποτελεί την κυρίαρχη οικονομικά επιχειρηματική δραστηριότητα. Εφόσον αυτός δεν είναι ενταγμένος ΚΑΔ, τότε εξαιρούνται από το χτύπημα της κάρτας, για το σύνολο των εργαζομένων.

– Εφόσον ο κύριος ΚΑΔ εργοδότη δεν ανήκει στους κλάδους που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό της ψηφιακής κάρτας, εξαιρούνται και οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε υποκαταστήματα που έχουν εντασσόμενους ΚΑΔ.

– Εξαιρούνται οι φορείς του Δημοσίου και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, εν γένει, που απασχολούν υπάλληλους ιδιωτικού δικαίου είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου, εφόσον ισχύουν για αυτούς οι ρυθμίσεις του ενιαίου μισθολογίου. Η εξαίρεση ισχύει και στις περιπτώσεις φορέων του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, εν γένει, οι οποίοι απασχολούν υπάλληλους ιδιωτικού δικαίου σε έργα ή προγράμματα (λόγου χάρη ΕΛΚΕ) που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς, διεθνείς και ίδιους πόρους, και οι πάσης φύσεως αποδοχές τους καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.

Δεν εντάσσονται στον μηχανισμό οι εργάτες γης, οι αλιεργάτες και οι εργαζόμενοι σε οικοδομοτεχνικά έργα.

– Εξαιρούνται επίσης από την ένταξη στον μηχανισμό της ψηφιακής κάρτας τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ) καθώς και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της ενέργειας, των πετρελαιοειδών, των ορυχείων και των ναυπηγείων για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους ανεξάρτητα αν ο ΚΑΔ αυτός είναι κύριος ή δευτερεύων, και σε κάθε περίπτωση εφόσον οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν την κυρίαρχη οικονομικά επιχειρηματική δραστηριότητα του εργοδότη. Ενδεικτικά αναφέρονται ο κλάδος των ναυπηγείων, η εξαίρεση του οποίου συμπεριλαμβάνει και παρεμφερείς δραστηριότητες όπως για παράδειγμα την επισκευή και συντήρηση πλοίων, σκαφών, αεροσκαφών κ.λπ. και ο κλάδος των ορυχείων, η εξαίρεση του οποίου συμπεριλαμβάνει και παρεμφερείς δραστηριότητες όπως, για παράδειγμα, τα λατομεία.

– Δεν εντάσσονται στον μηχανισμό οι εργάτες γης, οι αλιεργάτες και οι εργαζόμενοι σε οικοδομοτεχνικά έργα.

– Τέλος, εξαιρούνται οι δικηγόροι που αμείβονται με πάγια αντιμισθία.

«Ευέλικτη προσέλευση»

Δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις, κατόπιν ρητής συμφωνίας του εργοδότη με τον εργαζόμενο (η οποία συμφωνία μπορεί να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο) για ευέλικτη προσέλευση μέχρι 120 λεπτά. Αν, για παράδειγμα, το δηλωθέν ωράριο στην ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας είναι 09.00-17.00 και έχει συμφωνηθεί ευέλικτη προσέλευση 30 λεπτών, ο εργαζόμενος οφείλει να προσέλθει στην επιχείρηση μεταξύ 9.00 και 9.30 και η σήμανση της κάρτας θα πρέπει να έχει γίνει εντός αυτού του χρονικού διαστήματος. Σε μια τέτοια περίπτωση η αποχώρηση μετά τη συμπλήρωση 8ώρου, ήτοι μεταξύ 17.00 και 17.30 θεωρείται δικαιολογημένη.

Και βέβαια, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ της προ-δήλωσης του ωραρίου και του χρόνου εργασίας και του απολογιστικού συστήματος καταχώρισης των αλλαγών. Προσοχή όμως. Εως και την τελευταία ημέρα του τρέχοντος ημερολογιακού μήνα, οι επιχειρήσεις οφείλουν να δηλώσουν στο «Εργάνη» την επιλογή τους. Εφόσον αυτή είναι η απολογιστική δήλωση, τότε οφείλουν να καταχωρίζουν τις σχετικές αλλαγές έως τη λήξη του επόμενου ημερολογιακού μήνα από τον μήνα πραγματοποίησής τους. Ξεκαθαρίζεται όμως ρητά ότι δεν επιτρέπεται η συνδυαστική εφαρμογή των δύο συστημάτων εντός του ίδιου μήνα.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT