ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιχειρησιακά σχέδια ΜμΕ με προσανατολισμό την εξωστρέφεια

Επιχειρησιακά σχέδια ΜμΕ με προσανατολισμό την εξωστρέφεια

Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπειρος 2014-2020 ανακοινώθηκε η προκήρυξη της δράσης «Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια». Η δράση αποσκοπεί στον προσανατολισμό στην εξωστρέφεια μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με τη συμμετοχή τους σε διεθνείς εκθέσεις. Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης της περιφέρειας (RIS3): Αγροδιατροφή, Βιομηχανία της εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία), παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ καθώς και Παροχή Υπηρεσιών Υγείας/ευεξίας. Αναλυτικά οι επιλέξιμοι ΚΑΔ αναφέρονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση.

Η δράση χρηματοδοτείται από το ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ενωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με τη συνολική επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη να εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 3.000.000 ευρώ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, επιλέξιμες για υποβολή προτάσεων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), οι οποίες ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII της δημοσιευμένης πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι επιλέξιμοι θεωρούνται οι ΚΑΔ 4ψήφιοι NACE (π.χ. 10.11) συμπεριλαμβάνοντας όλες τις περαιτέρω αναλύσεις (π.χ. 10.11.11, 10.11.20.01). Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν από την 1/1/2016. Το επενδυτικό σχέδιο θα βασίζεται και θα αφορά μόνο τον επιλέξιμο τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Να μην περιλαμβάνονται στις μεγάλες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’ αρ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014.

Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ ή Συνεταιρισμοί, Ατομική Επιχείρηση.

Να έχουν συσταθεί πριν από την 1/1/2016.

Να τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ.

Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα VΙ της πρόσκλησης.

Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

Να μην έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για: Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/3 έλεγχοι), αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/2 έλεγχοι).

Να τηρούν τους λοιπούς γενικούς και ειδικούς όρους του Κανονισμού (Ε.Ε.) 651/2014.

Να διαθέτουν ή να αποκτήσουν ηλεκτρονικές εφαρμογές που να απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λπ.) εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία.

Να δεσμευθούν ότι οι προτάσεις δεν έχουν εγκριθεί και εφόσον εγκριθούν δεν θα υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από άλλο πρόγραμμα εθνικών ή κοινοτικών πόρων για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.

Να δεσμευθούν ότι δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών των πράξεων πριν από την υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης.

Να μην είναι εξωχώρια (offshore) η επιχείρηση.

Να υποβάλλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.

Επιλέξιμες ενέργειες

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες που στοχεύουν στην προβολή της επιχείρησης και στην προώθηση της υπηρεσίας/του προϊόντος της με:

• Συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης στο εξωτερικό.

• Εξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχει ως εκθέτρια σε εκθέσεις στο εξωτερικό.

• Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης.

• Λοιπές δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με το έργο.

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται ΜμΕ επιχειρήσεις για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ μηνών με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό κάθε επενδυτικής πρότασης να κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ. Το ποσοστό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στη διεύθυνση www.ependyseis.gr. Τα σχετικά έντυπα υποβολής μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα προμηθευτούν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από τον δικτυακό τόπο της ΕΥΔ Ηπείρου www.peproe.gr και το www.espa.gr. Προτάσεις υποβάλλονται έως τις 6 Μαΐου 2019.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.