ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τηλέτυπος: Κάλυψη της ΑΜΚ κατά 86,65%

Κατά 86,65% καλύφθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
εισηγμένης εταιρείας Τηλέτυπος ΑΕ, με καταβολή μετρητών με δικαίωμα
προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ποσού 3.779.737,50 ευρώ.

Η αύξηση έγινε με την έκδοση και διάθεση 12.599.125 νέων, κοινών,
ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και
τιμή διάθεσης 0,80 ευρώ ανά μετοχή, σε αναλογία μία (1) νέα κοινή
ονομαστική μετοχή για κάθε τρεις (3) παλαιές κοινές ονομαστικές
μετοχές.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, στην αύξηση συμμετείχαν
42 μέτοχοι, οι οποίοι άσκησαν πλήρως το δικαίωμα προτίμησης από την
23.7.2012 έως και την 6.8.2012, με την καταβολή συνολικού ποσού
8.733.691,20 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 10.917.114 νέες κοινές
ονομαστικές μετοχές. Οι μέτοχοι ΔΟΛ ΑΕ και ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ
άσκησαν πλήρως το δικαίωμα προτιμήσεως και συμμετείχαν στην
αύξηση.

Ο τρόπος διάθεσης των μη αναληφθεισών μετοχών, οι οποίες ανέρχονται
σε 1.682.011, θα αποφασισθεί σε προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας.


www.kathimerini.gr