ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ζημίες 2,3 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Τράπεζα Αττικής το 2018

Ζημίες 2,3 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Τράπεζα Αττικής το 2018

Στα 4,7 εκατ. ευρώ, από 1,1 εκατ. ευρώ, διαμορφώθηκαν τα κέρδη προ φόρων της Τράπεζας Αττικής την προηγούμενη οικονομική χρήση σε σχέση με το 2017, ενώ το τελικό αποτέλεσμα μετά τους φόρους υπήρξε ζημιογόνο κατά 2,3 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η τράπεζα, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 56 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 90,5 εκατ. ευρώ τη χρήση του 2017. Στο αποτέλεσμα του 2018 περιλαμβάνει και το τίμημα από τη συναλλαγή της δεύτερης τιτλοποίησης ύψους 47 εκατ. ευρώ που πραγματοποίησε η τράπεζα, ενώ το τίμημα που περιλαμβάνεται στη συγκριτική χρήση 2017 ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώθηκε στο 33,48%, έναντι 37% το 2017, ενώ η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τις συνολικές προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις ανέρχεται σε 34%, έναντι 40% το 2017, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις. Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων περιλαμβάνει και τα εκτός ισολογισμού στοιχεία της τράπεζας. Οι προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 22,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι προβλέψεις απομείωσης στοιχείων εκτός ισολογισμού και χρεογράφων ανήλθαν σε 4,7 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας έτσι το σύνολο των προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου του ομίλου σε 27,5 εκατ. ευρώ. Οι σωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν σε 253 εκατ. ευρώ, αφού υπολογισθεί και η επίπτωση της μετάβασης στο ΔΠΧΑ 9, ύψους 98,2 εκατ. ευρώ. Το 2018 η τράπεζα ολοκλήρωσε τη διαδικασία πώλησης του ομολόγου (junior note) ονομαστικής αξίας 357 εκατ. ευρώ που αφορά τη συναλλαγή Metexelixis και προέβη σε λογιστική αποαναγνώριση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ονομαστικής αξίας περίπου 701 εκατ. ευρώ.

Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2,3 δισ. ευρώ και είναι αυξημένες κατά 18,6% σε σχέση με το 2017. Η χρηματοδότηση μέσω του Εκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας ανήλθε στα τέλη του 2018 στα 95 εκατ. ευρώ και μηδενίστηκε τον Μάρτιο του 2019. Ο δείκτης δανείων (προ προβλέψεων) προς καταθέσεις ανήλθε για τον όμιλο στο 80,9%, βελτιωμένος σε σχέση με το επίπεδο του 138,6% το 2017.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 20,3% σε σχέση με το 2017 και διαμορφώθηκαν στα 69,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν στα 6,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 34,5% σε σχέση με το 2017. Το σύνολο των εξόδων περιορίστηκε κατά 5,4% και διαμορφώθηκε στα 71,9 εκατ. ευρώ. Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν στη χρήση του 2018 κατά 12,6% λόγω της μείωσης του προσωπικού της τράπεζας κατά 164 άτομα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος της εθελουσίας εξόδου.