ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κίνητρα επενδύσεων για Μονάδες Παροχής Κοινών Υπηρεσιών

Κίνητρα επενδύσεων για Μονάδες Παροχής Κοινών Υπηρεσιών

Ο πρόσφατος νόμος 4605/2019 εισήγαγε σημαντικά κίνητρα/ενισχύσεις για τη δημιουργία Μονάδων Παροχής Κοινών Υπηρεσιών (Business Services Centres, Shared Services centres) από εταιρείες που λειτουργούν στο πλαίσιο του α.ν. 89/1967, και όχι μόνο.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ανωτέρω νόμου η δημιουργία Μονάδων Παροχής Κοινών Υπηρεσιών και η άντληση υποστηρικτικών υπηρεσιών από αυτές αποτελεί τα τελευταία χρόνια δυναμικά εξελισσόμενη παγκόσμια τάση, υποστηριζόμενη από τη νέα τεχνολογία, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας των επιχειρήσεων για ευελιξία και μείωση του λειτουργικού τους κόστους. Δεδομένου ότι από τη δραστηριότητα αυτή προκύπτουν σημαντικός αριθμός νέων θέσεων εργασίας και άλλα πολλαπλασιαστικά οφέλη, ορισμένες χώρες στην Ευρώπη και διεθνώς έχουν στοχεύσει στην προσέλκυση και έχουν καταστεί κέντρα εγκατάστασης τέτοιων μονάδων.

Στην Ελλάδα σήμερα έχουν εγκατασταθεί περίπου 150 αλλοδαπές εταιρείες για δημιουργία Μονάδων Ενδοομιλικών Κοινών Υπηρεσιών με υπαγωγή στον α.ν. 89/67, ορισμένες από τις οποίες ανήκουν σε μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους, που απασχολούν περισσότερα από 2.500 άτομα.

Με τον νέο νόμο προστίθενται και νέες υπηρεσίες στη δραστηριότητα που μπορούν να αναπτύσσουν οι εταιρείες που υπάγονται στο καθεστώς του α.ν. 89/67 και πλέον οι υπηρεσίες αυτές είναι οι εξής:

• Συμβουλευτικού χαρακτήρα.

• Κεντρικής λογιστικής υποστήριξης.

• Ελέγχου ποιότητας παραγωγής, προϊόντων διαδικασιών και υπηρεσιών.

• Κατάρτισης μελετών, σχεδίων και συμβάσεων.

• Διαφήμισης και μάρκετινγκ.

• Επεξεργασίας στοιχείων.

• Λήψης και παροχής πληροφοριών.

• Ερευνας και ανάπτυξης.

• Ανάπτυξης λογισμικού, προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής.

• Αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων και πληροφοριών.

• Διαχείρισης προμηθευτών, πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας μη συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης μεταφορών με ίδια μέσα.

• Διαχείρισης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού.

• Δραστηριοτήτων τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφωνικής πληροφόρησης που βασίζεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Οι ενισχύσεις που μπορούν να χορηγούνται βάσει του γενικού απαλλακτικού κανονισμού 651/2014 και του κανονισμού 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας είναι:

• Ενισχύσεις των δαπανών μισθολογικού κόστους του πρώτου έτους εργασίας για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση (μακροχρόνια άνεργοι κ.λπ.) και ατόμων με αναπηρία.

• Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης.

• Ενισχύσεις για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

• Ενίσχυση των δαπανών μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του πρώτου έτους εργασίας για πρόσληψη οποιοδήποτε εργαζομένου και ενίσχυση των δαπανών αγοράς και εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.

Η επιχείρηση θα δικαιούται των παραπάνω ενισχύσεων μόνον εφόσον αναπτύσσει νέα δραστηριότητα όσον αφορά είτε το αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών είτε τις εταιρείες προς τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες, η οποία δεν ασκείται στην Ελλάδα από την ίδια ή άλλη επιχείρηση του ομίλου μέχρι τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης και με την προϋπόθεση ότι εξ αυτής δημιουργείται ένας ελάχιστος αριθμός νέων θέσεων απασχόλησης, οι οποίες διατηρούνται τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα, όπως θα ορισθούν με υπουργική απόφαση.

H ενίσχυση θα παρέχεται για δαπάνες εντός της πρώτης πενταετίας από τη χορήγησή της και μέχρι ενός ανώτατου ποσού, που θα ορισθεί επίσης με υπουργική απόφαση. Επίσης, με υπουργική απόφαση θα ορισθούν τα κατά περίπτωση ποσοστά ενισχύσεων εντός των ορίων που προβλέπονται από τους αντίστοιχους κανονισμούς καθώς και τα διαδικαστικά θέματα, οι κυρώσεις σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Επίσης, επεκτείνεται η δυνατότητα χορήγησης των παραπάνω ενισχύσεων με τις ίδιες προϋποθέσεις και σε εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών καθώς και σε ημεδαπές εταιρείες που παρέχουν αποκλειστικά τις υπηρεσίες του νόμου σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν ανήκουν απαραίτητα στον ίδιο όμιλο και ανεξάρτητα του τόπου εγκατάστασής τους. Στην περίπτωση αυτή, ο ελάχιστος αριθμός νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης που δημιουργούνται εκ της νέας δραστηριότητας, για την οποία χορηγείται η ενίσχυση, δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 150, για το πρώτο έτος μετά τη χορήγηση της ενίσχυσης.

* Η κ. Τζένη Πάνου είναι υπεύθυνη του φορολογικού τμήματος της ASnetwork (www.asnetwork.gr).