ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Άρθρα 12 έως 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27 Απριλίου 2016

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40, 102 52), πρόκειται να αναθέσει τη διαχείριση απαιτήσεών της από δάνεια ή/και πιστώσεις στεγαστικής, καταναλωτικής και επαγγελματικής πίστεως στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “CEPAL HELLAS FINANCIAL SERVICES A.E. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ” (“CEPAL HELLAS”). H CEPAL HELLAS εδρεύει στη Νέα Σμύρνη (Λεωφ. Συγγρού 209-211, 171 21), έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, (ΕΠΑΘ 207/1/29.11.2016: ΦΕΚ B 970/22.03.2017) ως εταιρία διαχειρίσεως απαιτήσεων του Ν.4354/2015, όπως ισχύει, εποπτεύεται και ελέγχεται από αυτή.

Κατ’ ακολουθίαν, η Τράπεζα ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις ανωτέρω απαιτήσεις, άμεσα ή έμμεσα, με οποιαδήποτε ιδιότητα και οποιονδήποτε τρόπο, όπως ενδεικτικά οφειλέτες, συνοφειλέτες, εγγυητές, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών, καθώς και πρόσωπα κατά των οποίων είναι δυνατό να προβληθεί δικαίωμα της Τραπέζης για είσπραξη των απαιτήσεών της, των οποίων οφειλές από δάνειο ή από πίστωση βρίσκονται σε καθυστέρηση, ότι τα προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν στις ως άνω απαιτήσεις θα διαβιβασθούν για τον σκοπό της διαχειρίσεως, κατ’ άρθρο 2, παρ. 2β του Ν.4354/2015, στην CEPAL HELLAS και θα τύχουν επεξεργασίας κατά τα ανωτέρω και σύμφωνα με την πολιτική της Τραπέζης.

Στο πλαίσιο αυτό και για τους σκοπούς της διαχειρίσεως η ως άνω εταιρία δύναται να διαβιβάζει, κατά περίπτωση, περαιτέρω τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σε εταιρίες ενημερώσεως οφειλετών του Ν.3758/2009, σε δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρίες, δικαστικούς επιμελητές και συμβολαιογράφους.

Κατά τα λοιπά, για τα ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την άσκηση δικαιωμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στη δημοσιευμένη ενημέρωση της Τραπέζης, η οποία παραμένει στον διαδικτυακό της τόπο: https://apps.alpha.gr/GDPR/default.aspx