Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα

3' 25" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη της δράσης «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΣΕ) για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020. Η δράση ενισχύει υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις με συνολικό προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 4.000.000 ευρώ.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ΠΣΕ για την απόκτηση και χρήση υπηρεσιών και προϊόντων ΤΠΕ, τα οποία θα τις καταστήσουν περισσότερο ανταγωνιστικές και θα βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσουν και την κερδοφορία τους, μέσω της τεχνολογικής διείσδυσης, της ηλεκτρονικής δικτύωσης, της διοικητικής οργάνωσης με χρήση σύγχρονων εφαρμογών, της εξοικονόμησης πόρων με τη χρήση ΤΠΕ, αλλά και την προσφορά ανταγωνιστικών και φιλικών προς το περιβάλλον υπηρεσιών. Η τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων της ΠΣΕ αναμένεται να ωθήσει στην περαιτέρω αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και να συμβάλει στην ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά νέων ή βελτιωμένων ποιοτικά προϊόντων και υπηρεσιών, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και στην αύξηση της απασχόλησης.

Επισημαίνεται επίσης ότι η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών αποτελεί σημαντικό τμήμα της Στρατηγικής Εξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της ΠΣΕ και αναμένεται να βοηθήσει στην ανάπτυξη ή/και στον εκσυγχρονισμό και στην αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων που διαθέτουν έναν ή περισσότερους εκ των επιλέξιμων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στο παράρτημα VIII της δημοσιευμένης πρόσκλησης, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της RIS3. Κατά συνέπεια, έμφαση θα δοθεί στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους ΚΑΔ, οι οποίοι εντάσσονται στους τομείς της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, ήτοι:

• Αγροδιατροφή (εξαιρουμένων των περιπτώσεων του άρθρου 1 του κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’ αρ. 1407/2013 (De Minimis), όπως αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση).

• Βιομηχανία της εμπειρίας.

• Αλυσίδα αξίας μετάλλου.

• Πράσινη καινοτομία, εξοικονόμηση ενέργειας και παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.

 

Επιλέξιμες ενέργειες

Η δράση ενισχύει ενέργειες οι οποίες αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:

Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως:

• Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού.

• Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού.

• Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας ή/και ηλεκτρονικού καταστήματος.

• Εξοπλισμός πληροφορικής (hardware).

• Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης) και

• Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.

Επιλέξιμες είναι δαπάνες οι οποίες υλοποιούνται μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της δράσης (2/7/2019).

Προϋπολογισμός – ένταση ενίσχυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται, ανά κατηγορία κωδικών αριθμών δραστηριότητας (ΚΑΔ), και κατηγορία επιχείρησης, εντός των ορίων που αναφέρονται παρακάτω:

Για εταιρείες μεταποίησης (κλάδοι 10 – 33) ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των υφιστάμενων επιχειρήσεων κυμαίνεται από 7.000 έως 200.000 ευρώ, ενώ των νέων επιχειρήσεων 5.000 – 150.000 ευρώ.

Για εταιρείες τουρισμού (κλάδος 55 – καταλύματα), ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των υφιστάμενων επιχειρήσεων κυμαίνεται από 3.000 έως 80.000 ευρώ, ενώ των νέων επιχειρήσεων 3.000 – 70.000 ευρώ.

Για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις λοιπές επιλέξιμες δραστηριότητες, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των υφιστάμενων επιχειρήσεων κυμαίνεται από 3.000 έως 50.000 ευρώ, ενώ των νέων επιχειρήσεων 3.000 – 40.000 ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι. σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος δραστηριοποιείται σε δύο ή περισσότερους ΚΑΔ, που εντάσσονται σε διαφορετικές κατηγορίες επαγγελματικής δραστηριότητας και τους δηλώσει ως ΚΑΔ της επένδυσης, για τον προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου θα ισχύουν τα χαμηλότερα όρια επιχορηγούμενων δαπανών.

Από τη συνολική μέγιστη δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης, η οποία ανέρχεται σε 4.000.000 ευρώ, σε επίπεδο κατηγορίας επιχειρήσεων, το ποσό των 3.400.000 ευρώ αφορά χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων και 600.000 ευρώ χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων νέων επιχειρήσεων. Σε επίπεδο κατηγορίας επαγγελματικής δραστηριότητας, η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης κατανέμεται ως εξής:

• Μεταποίηση (κλάδοι 10 – 33): Υφιστάμενες επιχειρήσεις 1.445.000 ευρώ, νέες επιχειρήσεις 255.000 ευρώ.

• Τουρισμός (κλάδος 55 – καταλύματα): Υφιστάμενες επιχειρήσεις 850.000 ευρώ, νέες επιχειρήσεις 150.000 ευρώ.

• Λοιπές δραστηριότητες: Υφιστάμενες επιχειρήσεις 1.105.000 ευρώ, νέες επιχειρήσεις 195.000 ευρώ.

Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ανέρχεται σε 65% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και 70% για τις νέες επιχειρήσεις.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση: http://stereaellada.gr/archives/3253.

Προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 11/7/2019 έως 1/11/2019.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT