ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη 9 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Groupama Ασφαλιστική το 2018

Κέρδη 9 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Groupama Ασφαλιστική το 2018

Με θετικό πρόσημο κλείνει η προηγούμενη χρονιά για την Groupama Ασφαλιστική, η οποία συνέχισε την κερδοφόρο πορεία της παρουσιάζοντας το 2018 κέρδη προ φόρων 17,8 εκατ. ευρώ έναντι 13,1 εκατ. ευρώ το 2017, καταγράφοντας έτσι αύξηση κατά 36%.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 9 εκατ. ευρώ έναντι 10,6 εκατ. ευρώ το 2017, λόγω της αρνητικής επίδρασης (κατά -2,97 εκατ. ευρώ) της αλλαγής των φορολογικών συντελεστών στις προβλέψεις του αναβαλλόμενου φόρου. Με βάση την ανακοίνωση της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 5,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και η ασφαλιστική παραγωγή διαμορφώθηκε στα 139,36 εκατ. (συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής των επενδυτικών προϊόντων). Η εταιρεία βελτίωσε τον δείκτη φερεγγυότητας και το ποσοστό κάλυψης κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας (SCR) ανήλθε στο 159,6%, έναντι 152,3% το 2017.

Η συνολική παραγωγή των αποταμιευτικών προϊόντων μειώθηκε κατά 3,1%, λόγω της μειωμένης παραγωγής σε προϊόντα ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις, ενώ η παραγωγή των ατομικών συμβολαίων υγείας και συμπληρωματικών ασφαλίσεων εμφανίζει αύξηση κατά 4,1%. Η νέα παραγωγή ατομικών συμβολαίων υγείας αυξήθηκε κατά 22,7%. Στον κλάδο αυτοκινήτου, το μερίδιο της αγοράς αυξήθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε στο 5,4% το 2018 από 4,6% το 2017, ενώ στον κλάδο πυρός μειώθηκε στο 5,9% το 2018, από 6,1% το 2017.

Σε ό,τι αφορά τα τεχνικά αποτελέσματα, ο καθαρός δείκτης ζημιών και προμηθειών (προ λειτουργικών εξόδων) διαμορφώθηκε στο 63,2%, αναδεικνύοντας τη σταθερή πολιτική διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζει η Groupama Aσφαλιστική.

Στην αστική ευθύνη αυτοκινήτου ο αντίστοιχος δείκτης διαμορφώθηκε στο 61,9% παραμένοντας σε ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ στον κλάδο πυρός διαμορφώθηκε στο 64,5%. Αντίστοιχα στον κλάδο υγείας, ο καθαρός δείκτης ζημιών και προμηθειών διαμορφώθηκε στο 90,8% το 2018, έναντι 87,7% το 2017.

Τα έσοδα των επενδύσεων παρέμειναν σε σταθερά επίπεδα σε σχέση με το 2017, καθώς η εταιρεία στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων δίνει έμφαση σε χρηματοοικονομικούς τίτλους σταθερού εισοδήματος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις κατευθύνσεις αξιολόγησης κινδύνου του ομίλου Groupama.

Η εταιρεία μείωσε τα λειτουργικά έξοδα κατά 5% έναντι του 2017, καθώς στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών της διοίκησης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της, δόθηκε αυξημένη έμφαση στην υλοποίηση έργων για τη βελτίωση των διαδικασιών και την περαιτέρω ψηφιοποίηση των εργασιών.