ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση εσόδων 2,2% και μείωση ζημιών για τη Wind το 2018

Αύξηση εσόδων 2,2% και μείωση ζημιών για τη Wind το 2018

Μικρή αύξηση εσόδων και μείωση ζημιών παρουσίασε η Wind Hellas μέσα στη χρήση του 2018. Η εταιρεία, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2018, παρουσίασε έσοδα 516,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,2% σε σχέση με τη χρήση του 2017. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 114 εκατ. ευρώ από 102 εκατ. ευρώ που ήταν στη χρήση του 2017, σημειώνοντας έτσι αύξηση 12%. Η εταιρεία ακόμη παρουσίασε καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους που διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 17,7 εκατ. ευρώ από ζημίες ύψους 60,4 εκατ. ευρώ το 2017.

Τα έσοδα επηρεάστηκαν δυσμενώς από την εφαρμογή για πρώτη φορά των λογιστικών προτύπων ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 10. Χωρίς την εφαρμογή τους τα έσοδα θα είχαν διαμορφωθεί σε 522 εκατ. ευρώ και θα ήταν αυξημένα κατά 3,2%. Πάντως γι’ άλλη μια φορά ώθηση στα έσοδα της εταιρείας έδωσαν οι δραστηριότητες της σταθερής τηλεφωνίας, ενώ αντίθετα οι δραστηριότητες της κινητής υποχώρησαν. Τα έσοδα από την κινητή υποχώρησαν κατά 2,2% και διαμορφώθηκαν σε 260,0 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα της σταθερής αυξήθηκαν κατά 5,6% και διαμορφώθηκαν σε 162,9 εκατ. ευρώ. Επίσης, σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι πωλήσεις εξοπλισμού (κινητά, αξεσουάρ κ.λπ.).

Από την άλλη πλευρά, στη σημαντική μείωση των καθαρών ζημιών της εταιρείας επέδρασαν καθοριστικά, αφενός η βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, αφετέρου η αναβαλλόμενη φορολογία ύψους περίπου 30 εκατ. ευρώ. Επίσης, θετικά συνέβαλε κατά περίπου 10 εκατ. ευρώ η χρήση για πρώτη φορά των προτύπων ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 15.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις η εταιρεία είχε κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) ύψους 97,7 εκατ. ευρώ, έναντι 94,3 εκατ. ευρώ το 2017. Για φέτος η εταιρεία εκτιμά ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα διαμορφωθούν σε περίπου 90 εκατ. ευρώ.

Για την παρούσα χρήση, η διοίκηση της Wind εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία. Aναφέρεται σε βελτίωση του μακροοικονομικού κλίματος, με την αύξηση του ΑΕΠ και της ιδιωτικής κατανάλωσης, που θα δώσουν περαιτέρω ώθηση στην τηλεπικοινωνιακή αγορά. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία εκτιμά αύξηση των λειτουργικών της κερδών (EBITDA) κατά 10% και θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές. Πέρυσι η εταιρεία είχε ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 14,4 εκατ. ευρώ, οι οποίες διαμόρφωσαν τα ταμειακά διαθέσιμά της σε περίπου 29,4 εκατ. ευρώ.

Προτεραιότητες της επιχείρησης είναι η ενίσχυση των υποδομών δικτύου κινητής και σταθερής, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης, η συνέχιση των επενδύσεων στη συνδρομητική πλατφόρμα WIND Vision και η παροχή συνδυαστικών προϊόντων με απώτερη επιδίωξη τν μείωση της απώλειας πελατών. Επίσης, προτεραιότητα συνιστά ο ψηφιακός μετασχηματισμός της επιχείρησης, με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους.