Πρόγραμμα ενίσχυσης εξωστρέφειας ΜμΕ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα ενίσχυσης εξωστρέφειας ΜμΕ Δυτικής Ελλάδας

3' 23" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) έχει ανακοινωθεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη δράση 1.δε.7 «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 4.000.000 ευρώ, υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Το πρόγραμμα επιχορηγεί νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκειμένου να υλοποιήσουν επενδύσεις που θα ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους. Οι επενδύσεις θα περιλαμβάνουν ενέργειες που θα ενισχύσουν την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, θα υποστηρίξουν τον αναπροσανατολισμό της δομής και λειτουργίας των επιχειρήσεων, ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο, και θα συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (με έμφαση σε θέσεις υψηλής εξειδίκευσης) καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, με βάση τον εγκεκριμένο σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την παραγωγική ανασυγκρότηση, στο πλαίσιο της πρόσκλησης προβλέπεται να ενισχυθούν δράσεις που αφορούν τον κλάδο της μεταποίησης, καθώς και επιχειρήσεις των κλάδων των κατασκευών, των δημιουργικών βιομηχανιών, του περιβάλλοντος και της πληροφορικής ως υποστηρικτικοί της μεταποιητικής δραστηριότητας.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις. Επιλέξιμες για υποβολή πρότασης είναι νέες (με 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις) και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας που προσδιορίζουν τις επιλέξιμες ΜμΕ αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα VIΙΙ της δημοσιευμένης πρόσκλησης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων, όπως αυτές αναφέρονται στα δημοσιευμένα στοιχεία, είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:

• Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII της πρόσκλησης.

• Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

• Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.

• Να περιλαμβάνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).

• Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.

• Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους ή κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης και εντός 2 ετών, να μην έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση τής εν λόγω δραστηριότητας.

• Να έχουν κλείσει 2 τουλάχιστον ετήσιες οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους.

• Να υποβάλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

• Να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ. Επισημαίνεται ότι συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα υποβολής μόνο μίας πρότασης.

• Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των προβλεπόμενων αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων.

• Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια όσον αφορά τις συγκεκριμένες δαπάνες δεν έχουν υποβληθεί και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

• Να μην της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας.

• Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει χορηγηθεί στην ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Επισημαίνεται ότι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

Επιλέξιμες δαπάνες. Οπως αναφέρεται στην πρόσκληση, επιλέξιμες είναι δαπάνες οι οποίες αφορούν σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

• Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού: Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμός.

• Αϋλα στοιχεία ενεργητικού: Λογισμικά, χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών, χρήση υπηρεσιών εργαστηρίου, μελέτες, πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα, υπηρεσίες διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου.

• Προβολή – Προώθηση – Δικτύωση: Δαπάνες προβολής των νέων προϊόντων / υπηρεσιών, συμμετοχή σε εκθέσεις.

• Λειτουργικές δαπάνες: Πρόσληψη προσωπικού, εκπαίδευση προσωπικού.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 30.000 έως 300.000 ευρώ. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων είναι έως 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης.

Πλήρη στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση: http://dytikiellada.gr.

Προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2019.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή